Lỗi máy in HP M107 | Error code hp m107Lỗi máy in HP M107a, M107w | Error Codes Printer HP M107a,M107W


Error Code 1-1130 Printer HP M107a,M107W

Display:SMART PANEL:End of life, Replace with new toner cartridge

Description:

1. The toner cartridge has reached its estimated cartridge life. Print the supplies information report. And check the life count.

Remedy:

1. Open the Cover-Exit.

2. Replace the toner cartridge.

3. Close the Cover-Exit.

Error Code C1-1110 Printer HP M107a,M107W

Display:SMART PANEL:Prepare new toner cartridge

Description:

1. The toner cartridge has reached its estimated cartridge life.

Remedy:

1. Open the Cover-Exit.

2. Replace the toner cartridge.

3. Close the Cover-Exit.

Error Code C1-1120 Printer HP M107a,M107W

Display:SMART PANEL:End of life, Replace with new toner cartridge

Description:

1. The toner cartridge has reached its estimated cartridge life.

Remedy:

1. Open the Cover-Exit.

2. Replace the toner cartridge.

3. Close the Cover-Exit.

Code C1-1411 Printer HP M107a,M107W

Display:SMART PANEL:Toner cartridge is not installed. Install the cartridge.

Description:

1. The toner cartridge is installed improperly, or not installed.

Remedy:

1. Open the Cover-Exit.

2. Reinstall the toner cartridge two or three times to confirm it is seated properly.

3. Close the Cover-Exit.

Error Code C1-1512 Printer HP M107a,M107W

Display:SMART PANEL:Toner cartridge is not compatible. Check users guide

Description:

1. Ther toner cartridge is not suitable for your machine.

2. The print job can't be executed.

Remedy:

1. Prepare the Samsung-genuine toner cartridge.

2. Open the Cover-Exit.

3. Replace the toner cartridge.

4. Close the Cover-Exit.

Error Code M1-1113 Printer HP M107a,M107W

Display:SMART PANEL:Paper jam in tray 1.

Description:

1. Paper has jammed. (The paper has not reached the feed1 sensor within normal time after picking up it from the tray.)

Remedy:

1. Remove all papers on the tray. Remove the jammed paper from the machine. And reload the papers on the tray.

2. Adjust the paper guide to fix the papers.

3. Check the maximum paper capacity of the tray. Remove excess paper from the tray.

Error Code M2-1211 Printer HP M107a,M107W

Display:SMART PANEL:

Description:

1. Paper has jammed. (In case that the printer has turned on after turned it off for printing job or pick-up.)

Remedy:

1. Open the top cover. Check if the paper has jammed. If there is the jammed paper, remove it.

2. If the error message in Smart Panel is not disappered, check the Regi sensor and actuator. If they are defective, replace them.

Error Code S2-4110 Printer HP M107a,M107W

Display:SMART PANEL:Door is open. Close it.

Description:1. Error LED on the control pane is blinking because the main door is opened.

Remedy:

1. Close the cover unit it locks into place.

2. If the problem persists, check the cover open sensor that is located on the HVPS board.

Error Code U1-1211 Printer HP M107a,M107W

Display:SMART PANEL:Fuser Unit Failure : #U1-1211. Turn off then on.

Description:

1. The fuser unit is defective.

2. The SMPS Triac is defective.

3. The main board is defective. Using an incorrect type of paper may create a fusing error. Please use only paper that meets the specifications required by the machine.

Remedy:

1. Remove the both side covers.

2. Remove the screw from the rear.

3. Remove the Cover-Top.

4. Remove the Cover-Exit.

5. Remove the matal plate after unplugging the fuser connector.

6. Replace the fuser unit after removing the screw.

7. The assembly is reverse order of disjointing.

Error Code U1-2121 Printer HP M107a,M107W

Display:SMART PANEL:Fuser Unit Failure : #U1-2121. Turn off then on.

Description:

1. The fuser unit is defective.

2. The SMPS Triac is defective.

3. The main board is defective. Using an incorrect type of paper may create a fusing error. Please use only paper that meets the specifications required by the machine.

Remedy:

1. Remove the both side covers.

2. Remove the screw from the rear.

3. Remove the Cover-Top.

4. Remove the Cover-Exit.

5. Remove the metal plate after unplugging the fuser connector.

6. Replace the fuser unit after removing the screw.

7. The assembly is reverse order of disjointing.

Code U2-1112 Printer HP M107a,M107W

Display:SMART PANEL:LSU Unit Failure: #U2-1112. Turn off then on.

Description:

1. An error between the LSU(Laser Scanning Unit) and the control circuit of the Main board has occurred.

Remedy:

1. Check the LSU connector.

2. Replace the LSU.

3. If the problem persists, replace the main board.

Error Code U2-1114 Printer HP M107a,M107W

Display:SMART PANEL:LSU Failure: #U2-1114. Turn off then on.

Description:

1. An error between the LSU(Laser Scanning Unit) and the control circuit of the Main board has occurred.

Remedy:

1. Check the LSU connector.

2. Replace the LSU.

3. If the problem persists, replace the main board.

loi-may-in-hp-107 

Lỗi máy in HP m107


(Dưới đây là bản tạm dịch google bạn tham khảo )


Lỗi 1-1130 máy in HP M107a, M107w

Trưng bày:SMART PANEL: Hết tuổi thọ, Thay thế bằng hộp mực in mới

Sự miêu tả:

1. Hộp mực đã đạt đến tuổi thọ hộp mực ước tính. In báo cáo thông tin vật tư. Và kiểm tra số lượng cuộc sống.

Biện pháp khắc phục:1. Mở Nắp-Thoát. 2. Thay hộp mực. 3. Đóng Nắp-Thoát.

Mã số:C1-1110 máy in HP M107a, M107w

Trưng bày:SMART PANEL: Chuẩn bị hộp mực in mới

Sự miêu tả:

1. Hộp mực đã đạt đến tuổi thọ hộp mực ước tính.

Biện pháp khắc phục:

1. Mở Nắp-Thoát.

2. Thay hộp mực.

3. Đóng Nắp-Thoát.

Mã số:C1-1120 máy in HP M107a, M107w

Trưng bày:SMART PANEL: Hết tuổi thọ, Thay thế bằng hộp mực in mới

Sự miêu tả:

1. Hộp mực đã đạt đến tuổi thọ hộp mực ước tính.

Biện pháp khắc phục:

1. Mở Nắp-Thoát.

2. Thay hộp mực.

3. Đóng Nắp-Thoát.

Lỗi C1-1411 máy in HP M107a, M107w

Trưng bày:SMART PANEL: Hộp mực chưa được lắp đặt. Cài đặt hộp mực.

Sự miêu tả:

1. Hộp mực được lắp không đúng cách hoặc không được lắp.

Biện pháp khắc phục:

1. Mở Nắp-Thoát.

2. Lắp lại hộp mực in hai hoặc ba lần để xác nhận rằng hộp mực đã được đặt đúng vị trí.

3. Đóng Nắp-Thoát.

Lỗi C1-1512 máy in HP M107a, M107w

Trưng bày:SMART PANEL: Hộp mực in không tương thích. Kiểm tra hướng dẫn người dùng

Sự miêu tả:

1. Hộp mực in của họ không phù hợp với máy của bạn.

2. Không thể thực hiện lệnh in.

Biện pháp khắc phục:

1. Chuẩn bị hộp mực chính hãng của Samsung.

2. Mở Nắp-Thoát.

3. Thay hộp mực.

4. Đóng nắp-Thoát.

Lỗi M1-1113 máy in HP M107a, M107w

Trưng bày:SMART PANEL: Kẹt giấy trong khay 1.

Sự miêu tả:

1. Giấy bị kẹt. (Giấy không tiếp cận với cảm biến feed1 trong thời gian bình thường sau khi lấy giấy ra khỏi khay.)

Biện pháp khắc phục:

1. Lấy tất cả giấy tờ trên khay ra. Lấy giấy bị kẹt ra khỏi máy. Và tải lại các giấy tờ trên khay.

2. Điều chỉnh thanh dẫn giấy để cố định giấy tờ.

3. Kiểm tra dung lượng giấy tối đa của khay. Lấy giấy thừa ra khỏi khay.

 loi-may-in-hp-107-135-hai-duong

Lỗi máy in hp m107a, 1107w

Lỗi M2-1211 máy in HP M107a, M107w

Trưng bày:BẢNG THÔNG MINH:

Sự miêu tả:

1. Giấy bị kẹt. (Trong trường hợp máy in đã bật sau khi tắt để thực hiện lệnh in hoặc nhận máy.)

Biện pháp khắc phục:

1. Mở nắp trên. Kiểm tra xem giấy có bị kẹt không. Nếu có giấy bị kẹt, hãy lấy nó ra.

2. Nếu thông báo lỗi trong Bảng điều khiển thông minh không bị biến mất, hãy kiểm tra cảm biến và bộ truyền động của Regi. Nếu chúng bị lỗi, hãy thay thế chúng.

Lỗi S2-4110 máy in HP M107a, M107w

Trưng bày:SMART PANEL: Cửa đang mở. Đóng nó lại.

Sự miêu tả:1. Đèn LED báo lỗi trên bảng điều khiển nhấp nháy do cửa chính bị mở.

Biện pháp khắc phục:

1. Đóng bộ phận nắp mà nó khóa vào vị trí.

2. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra cảm biến mở nắp nằm trên bo mạch HVPS.

Lỗi U1-1211 máy in HP M107a, M107w

Trưng bày:SMART PANEL: Fuser Unit Failure: # U1-1211. Tắt rồi mở lại.

Sự miêu tả:

1. Bộ nhiệt áp bị lỗi.

2. SMPS Triac bị lỗi.

3. Bo mạch chính bị lỗi. Sử dụng không đúng loại giấy có thể tạo ra lỗi nung chảy. Vui lòng chỉ sử dụng giấy đáp ứng các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của máy.

Biện pháp khắc phục:

1. Tháo nắp cả hai bên.

2. Tháo vít từ phía sau.

3. Tháo Nắp đậy.

4. Tháo Nắp đậy-Thoát.

5. Tháo tấm matal sau khi rút đầu nối bộ nhiệt áp.

6. Thay thế bộ nhiệt áp sau khi tháo vít.

7. Việc lắp ráp là đảo ngược thứ tự rời rạc.

Lỗi U1-2121 máy in HP M107a, M107w

Trưng bày:SMART PANEL: Fuser Unit Failure: # U1-2121. Tắt rồi mở lại.

Sự miêu tả:

1. Bộ nhiệt áp bị lỗi.

2. SMPS Triac bị lỗi.

3. Bo mạch chính bị lỗi. Sử dụng không đúng loại giấy có thể tạo ra lỗi nung chảy. Vui lòng chỉ sử dụng giấy đáp ứng các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của máy.

Biện pháp khắc phục:

1. Tháo nắp cả hai bên.

2. Tháo vít từ phía sau.

3. Tháo Nắp đậy.

4. Tháo Nắp đậy-Thoát.

5. Tháo tấm kim loại sau khi rút đầu nối bộ nhiệt áp.

6. Thay thế bộ nhiệt áp sau khi tháo vít.

7. Việc lắp ráp là đảo ngược thứ tự rời rạc.

Lỗi U2-1112 máy in HP M107a, M107w

Trưng bày:SMART PANEL: Lỗi đơn vị LSU: # U2-1112. Tắt rồi mở lại.

Sự miêu tả:

1. Đã xảy ra lỗi giữa LSU (Bộ quét Laser) và mạch điều khiển của Bo mạch chính.

Biện pháp khắc phục:

1. Kiểm tra đầu nối LSU.

2. Thay thế LSU.

3. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay thế bo mạch chính.

Lỗi U2-1114 máy in HP M107a, M107w

Trưng bày:BẢNG THÔNG MINH: Lỗi LSU: # U2-1114. Tắt rồi mở lại.

Sự miêu tả:

1. Đã xảy ra lỗi giữa LSU (Bộ quét Laser) và mạch điều khiển của Bo mạch chính.

Biện pháp khắc phục:

1. Kiểm tra đầu nối LSU.

2. Thay thế LSU.

3. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay thế bo mạch chính.

 

sua-may-in-hai-duong

Chuyên sửa chữa máy in tại Hải DươngĐổ mực máy in - Sửa máy in - Máy khoan pin -  Máy in cũ - Vật tư máy in - Reset máy in HP

*******************************************************************************

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật - reset máy in: tại đây

*******************************************************************************

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN

 “MUA BÁN - SỬA CHỮA MÁY IN - MÁY - KHOAN BẮT VÍT PIN TẠI HẢI DƯƠNG”

Địa chỉ: Số 240 Nguyễn Văn Linh - Tp. Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3891 366 -  Mobile: 0983 593 218 (zalo/facebook)

Website: http://suamayinhaiduong.net/ 

Tags: may in hai duongsua may in hai duongdo muc in hai duongmay in cu hai duongsua may chieu hai duong, may chieu hai duongsua may in uy tin hai duong,sua may in chuyen nghiep hai duong, sua may photo hai duong, sua may in hai duong, do muc in chat luong cao hai duong, do muc may in hai duong, do muc may in tai hai duong, do muc in hai duong                                             len-tren


Tìm Sản Phẩm
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Nhận tin mới
Bạn biết đến dịch vụ chúng tôi thông qua
Bạn bè
Tìm kiếm trên internet
Quen biết
Khác

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 10
Trong ngày: 129
Trong tuần: 452
Lượt truy cập: 996461
  hp1010máy in hải dương máy in sửa máy in đổ mực inmáy in cũ máy in Hải Dương máy in đảo mặt máy in cũ máy in canon3300 máy in canon6300 máy in hp401d Hải Dươnghp2055d máy inhp2055d máy in hải dương bán máy in hộp mực 2055d đổ mực 2055d đổ mực in hải dươngmáy in canon canon 6300dn máy in 6300dn máy in cũ hải dương máy in canon hộp mực 6300dnmáy in cũ canon canon3018 máy in hải dương máy in cũ máy in canon3108trục từ trục từ canon trục từ hp trục từ máy inbochiamayinbộ chia 4 cổng bộ chia máy in 4 cổng bộ chia máy inmáy in hpm135w hpm135w Hải Dương máy in đa năng sửa chữaneverstop hp mucinhp1000w mucdoneverstopđiều khển máy chiếu điều khiển đa năng máy chiếu khien da nang dieu khien may chieu hai duongmực đổ hp1000w mực đổ hp neverstop mực đổ hải dương đổ mực hpcanon6670 mayincanon máy in canon hải dương đổ mực canonreset samsung reset máy in reset máy in samsung. samsungcanon đa năng canon D520 Hp1212nfxerox p225 máy in cũ p225 xerox p225Canon 6200d máy in canon máy in cũ canon 6200d tại Hải Dươngmực đổ hp107 mực hp hải dươngmáy in hp403dw máy in hải dương hp403dw hp m403dwHộp mực máy 3300 hộp mực hải dương canon 3300 hải dươngHộp mực canon 6200 canon 6200 hộp mực incanon 6200máy in canon máy in canon 3310chíp mực hpm348 chíp mực hpm436 chip hpm436 hpm438chip drum hp436 chíp trống hp436 chip drum hp438máy in cũ hải dương máy a3 hải dương hp706canon 2900sửa máy inmáy in tại Hải Dươngsửa máy in 2900đổ mực in 2900Hải Dươngđổ mực in Hải Dươnglỗi máy in hpm436hp m436error C3-14141máy in hphải dươnglỗi c3-14141 hp436

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN ĐC: Số 240 Nguyễn Văn Linh - Tp. Hải Dương. Mobile: 0983 593 218 (zalo/facebook)
1
Bạn cần hỗ trợ?