Lỗi máy in canon lbp 3370 | Bảo Tín


Lỗi máy in canon lbp3370 | Error Codes print Canon LBP3370


Error Code: All codes A4-XX A5-XX A7-XX D7-XX D8-XX E000-0000 E001-0000 E003-0000 E004-0000 E014-0000 E06F-0068 E100-0000 E602-0002 E604-0000 E733-0000 E733-0004 E744-1000 E760-0000 E805-0000 All codes

ERROR Code A4-XX print Canon LBP3370

Description:There is a fault in the software program of the video controller.

Causes:

Remedy:- Turn off and then back on the power. - Replace the video controller board.

Error Code A5-XX print Canon LBP3370

Description:A fault has occurred in image processing within the controller

Causes:

Remedy:

1. Turn off and then back on the power.

2. If remedy 1 above fails, increase the memory.

3. If remedy 2 above fails, replace the controller board.

Error Code A7-XX print Canon LBP3370

Description:There is an error in the software program of the video controller.

Causes:

Remedy:

1. Turn off and then back on the power.

2. If remedy 1 above fails, replace the controller board.

Error Code D7-XX print Canon LBP3370

Description:A fault has occurred the firmware of the PCL translator.

Causes:

Remedy:

1. Turn off and then on the power.

2. If remedy 2 above fails, replace the controller board.

Error Code D8-XX print Canon LBP3370

Description:A fault has occurred in the firmware of the LIPS LX (BLD) translator.

Causes:

Remedy:

1) Turn on the power.

2) If step 1 fails, replace the controller board.

Error Code E000-0000 print Canon LBP3370

Description:Fixing fault

Causes:The temperature of the fixing unit does not reach the targeted temperature -10 deg C within 63 sec. after the wait sequence is started. Cause The fixing film unit is faulty. The engine controller PCB is faulty.

Remedy:

- Replace the fixing film unit.

- Replace the engine controller PCB.

Error Code E001-0000 print Canon LBP3370

Description:Fixing error high temperature

Causes:The fixing unit temperature is monitored every 5 msec., and the temperature exceeds 220 deg C for 30 times continuously. Cause The main thermistor is faulty. The engine controller PCB is faulty.

Remedy:

- Replace the fixing film unit.

- Replace the engine controller PCB.

Error Code E003-0000 print Canon LBP3370

Description:Fixing low temperature.

Causes:The temperature of the thermistor is detected every 5 msec. during the control and it shows under 20 deg C for 100 times continuously after the temperature of the fixing unit exceeds 50 deg C at least once. Cause The main thermistor is faulty. The engine controller PCB is faulty. The connector is in poor contact. The harness is faulty.

Remedy:

- Replace the fixing film unit.

- Replace the engine controller PCB.

sua-may-in-hai-duong-uy-tin

Error code máy in 


canh-bao-loi-may-in-canon-3370

error code canon 3370


Error Code E004-0000 print Canon LBP3370 | Error code canon lbp 3370

Description:Fixing assembly drive assembly circuit error

Causes:Zero cross signal cannot be detected for specified time or longer. Cause Fixing control circuit assembly is faulty.

Remedy:

- Replace the engine controller PCB.

Error Code E014-0000 print Canon LBP3370

Description:Main motor error

Causes:A motor ready state does not start 4 msec or more after the motor has been started. Cause The drum motor is faulty. The engine controller PCB is faulty.

Remedy:

- Replace the main motor.

- Replace the engine controller PCB.

Error Code E06F-0068 print Canon LBP3370

Description:EEPROM error

Causes:The video controller PCB is faulty. (EEPROM errer)

Remedy:

- Replace the video controller PCB

Error Code E100-0000 print Canon LBP3370

Description:BD error

Causes:

The laser scanner unit is faulty.The engine controller PCB is faulty. During constant speed rotation, the cycle of the BD signal deviates for 2 sec or more from a specific cycle.

Remedy:

- Replace the laser scanner unit.

- Replace the engine controller PCB.

canh-bao-loi-may-in-canon-3370 

error code print canon 3370


Error Code E602-0002 print Canon LBP3370

Description:It fails in the download of the firmware.

Causes:Downloading of the controller firmware ends in failure.

Remedy:

- Download the controller firmware again.

- Replace the video controller board by new one.

Error Code E604-0000 print Canon LBP3370

Description:Error in lacking of memory capacity

Causes:Lack of memory capacity

Remedy:

- Remove and insert the expanded memory

- Replace the expanded memory to the correct one

- Replace the video controller PCB

Error Code E733-0000 print Canon LBP3370

Description:Printer-related communication error

Causes:At a time other than power-on, an error has occurred in the communication between engine controller and video controller (caused by the engine controller).

Remedy:

- Turn off and then back on the power.

- Replace the engine controller board.

Error Code E733-0004 print Canon LBP3370

Description:Printer-related communication error

Causes:Undefined command error

Remedy:- Turn off and then back on the power. - Replace the engine controller board.

Error Code E744-1000 print Canon LBP3370

Description:Illegal ID code during controller firmware download

Causes:It is detected that the USB product ID sent at downloading of the controller firmware and the product ID of bootrom written in ROM do not match.

Remedy:- Download the controller firmware again. - Replace the video controller board by new one.

canh-bao-loi-canon-3370

error code canon 3370

Error Code E760-0000 print Canon LBP3370 | ERROR CODE E760 CANON LBP3370

Description:Error in software program for video controller

Causes:Fault of software program for the video controller

Remedy:- Download the correct firmware for the video controller - Replace the video controller PCB

 

Error Code E805-0000 print Canon LBP3370

Description:Fan error

Causes:Fixing fan error Cause The fan is faulty. The engine controller PCB is faulty.

Remedy:- Replace the fan. - Replace the engine PCB.


loi-may-in-canon-3370


Bản dịch google - lỗi máy in canon lbp3370 


Lỗi A4-XX máy in Canon LBP3370

Mô tả: Có lỗi trong chương trình phần mềm của bộ điều khiển video.

Nguyên nhân:

Cách khắc phục:

- Tắt rồi bật lại nguồn.

- Thay thế bo mạch điều khiển video.

Lỗi A5-XX máy in Canon LBP3370

Mô tả: Đã xảy ra lỗi trong quá trình xử lý hình ảnh trong bộ điều khiển

Nguyên nhân:

Cách khắc phục:

1. Tắt và sau đó bật lại nguồn.

2. Nếu cách khắc phục 1 ở trên không thành công, hãy tăng bộ nhớ.

3. Nếu cách khắc phục 2 bên trên không thành công, hãy thay thế bo mạch điều khiển.

sua-may-n-chuyen-nghiep-hai-duong

lỗi máy in canon 3370

Lỗi A7-XX máy in Canon LBP3370 | lỗi máy in canon 3370

Mô tả: Có lỗi trong chương trình phần mềm của bộ điều khiển video.

Nguyên nhân:

Cách khắc phục: 1. Tắt và sau đó bật lại nguồn. 2. Nếu cách khắc phục 1 ở trên không thành công, hãy thay thế bo mạch điều khiển.

Lỗi D7-XX máy in Canon LBP3370

Mô tả: Đã xảy ra lỗi phần sụn của trình dịch PCL.

Nguyên nhân:

Cách khắc phục: 1. Tắt và sau đó bật nguồn. 2. Nếu cách khắc phục 2 bên trên không thành công, hãy thay thế bo mạch điều khiển.

Lỗi D8-XX máy in Canon LBP3370

Mô tả: Đã xảy ra lỗi trong phần sụn của trình biên dịch LIPS LX (BLD).

Nguyên nhân:

Cách khắc phục: 1) Bật nguồn. 2) Nếu bước 1 không thành công, hãy thay thế bảng điều khiển.

Lỗi E000-0000 máy in Canon LBP3370

Mô tả: Sửa lỗi

Nguyên nhân: Nhiệt độ của bộ phận cố định không đạt đến nhiệt độ mục tiêu -10 độ C trong vòng 63 giây. sau khi chuỗi chờ được bắt đầu. Nguyên nhân Bộ phận cố định phim bị lỗi. Bộ điều khiển động cơ PCB bị lỗi.

Cách khắc phục: - Thay bộ phận cố định phim. - Thay thế PCB bộ điều khiển động cơ.

Lỗi E001-0000 máy in Canon LBP3370

Mô tả: Sửa lỗi nhiệt độ cao

Nguyên nhân: Nhiệt độ của bộ phận cố định được theo dõi sau mỗi 5 mili giây và nhiệt độ vượt quá 220 độ C trong 30 lần liên tục. Nguyên nhân Thermistor chính bị lỗi. Bộ điều khiển động cơ PCB bị lỗi.

Cách khắc phục: - Thay bộ phận cố định phim. - Thay thế PCB bộ điều khiển động cơ.

Lỗi E003-0000 máy in Canon LBP3370

Mô tả: Khắc phục nhiệt độ thấp.

Nguyên nhân: Nhiệt độ của nhiệt điện trở được phát hiện sau mỗi 5 msec. trong quá trình kiểm soát và nó hiển thị dưới 20 độ C trong 100 lần liên tục sau khi nhiệt độ của bộ phận cố định vượt quá 50 độ C ít nhất một lần. Nguyên nhân Thermistor chính bị lỗi. Bộ điều khiển động cơ PCB bị lỗi. Đầu nối tiếp xúc kém. Dây nịt bị lỗi.

Cách khắc phục: - Thay bộ phận cố định phim. - Thay thế PCB bộ điều khiển động cơ.

sua-may-in-hai-duong-uy-tin-5

Lỗi E004-0000 máy in Canon LBP3370 | lỗi E004 máy in canon 3370 | lỗi sấy máy canon 3370

Mô tả: Sửa lỗi mạch lắp ráp ổ đĩa lắp ráp

Nguyên nhân: Không thể phát hiện tín hiệu chéo 0 trong thời gian quy định hoặc lâu hơn. Nguyên nhân Sửa cụm mạch điều khiển bị lỗi.

Cách khắc phục: - Thay PCB bộ điều khiển động cơ.

Lỗi E014-0000 máy in Canon LBP3370

Mô tả: Lỗi động cơ chính

Nguyên nhân: Trạng thái sẵn sàng của động cơ không khởi động từ 4 msec trở lên sau khi động cơ đã được khởi động. Nguyên nhân Động cơ trống bị lỗi. Bộ điều khiển động cơ PCB bị lỗi.

Cách khắc phục: - Thay thế động cơ chính. - Thay thế PCB bộ điều khiển động cơ.

Lỗi E06F-0068 máy in Canon LBP3370

Mô tả: Lỗi EEPROM 

Nguyên nhân: Bộ điều khiển video PCB bị lỗi. (Lỗi EEPROM)

Cách khắc phục: - Thay thế bộ điều khiển video PCB

sua-may-in-tai-hai-duong

lỗi máy in canon 3370 | sửa máy in canon 3370 Hải Dương


Lỗi E100-0000 máy in Canon LBP3370

Mô tả: Lỗi BD

Nguyên nhân: Bộ phận quét laser bị lỗi. Bộ điều khiển động cơ PCB bị lỗi. Trong quá trình quay với tốc độ không đổi, chu kỳ của tín hiệu BD lệch trong 2 giây hoặc hơn so với một chu kỳ cụ thể.

Cách khắc phục: - Thay thế bộ phận quét laser. - Thay thế PCB bộ điều khiển động cơ.

Lỗi E602-0002 máy in Canon LBP3370

Mô tả: Nó không thành công khi tải xuống phần sụn.

Nguyên nhân: Việc tải xuống phần sụn bộ điều khiển không thành công.

Cách khắc phục: - Tải lại phần sụn bộ điều khiển. - Thay thế bảng điều khiển video bằng bảng mới.

Lỗi E604-0000 máy in Canon LBP3370

Mô tả: Lỗi thiếu dung lượng bộ nhớ

Nguyên nhân: Thiếu dung lượng bộ nhớ

Cách khắc phục: - Tháo và lắp bộ nhớ mở rộng - Thay bộ nhớ mở rộng vào đúng bộ nhớ - Thay bộ điều khiển video PCB

Lỗi E733-0000 máy in Canon LBP3370

Mô tả: Lỗi giao tiếp liên quan đến máy in

Nguyên nhân: Tại thời điểm không phải lúc bật nguồn, đã xảy ra lỗi trong giao tiếp giữa bộ điều khiển động cơ và bộ điều khiển video (do bộ điều khiển động cơ gây ra).

Cách khắc phục: Tắt rồi bật lại nguồn. - Thay thế bo mạch điều khiển động cơ.

Lỗi E733-0004 máy in Canon LBP3370

Mô tả: Lỗi giao tiếp liên quan đến máy in

Nguyên nhân: Lỗi lệnh không xác định

Cách khắc phục: - Tắt rồi bật lại nguồn. - Thay bo mạch điều khiển động cơ.

Lỗi E744-1000 máy in Canon LBP3370

Mô tả: Mã ID không hợp lệ trong quá trình tải xuống chương trình cơ sở điều khiển

Nguyên nhân: Được phát hiện rằng ID sản phẩm USB được gửi khi tải xuống chương trình cơ sở điều khiển và ID sản phẩm của bootrom được viết trong ROM không khớp.

Cách khắc phục: - Tải lại phần sụn bộ điều khiển. - Thay thế bảng điều khiển video bằng bảng mới.

sua-may-in-hai-duong

sửa máy in hải dương

Mã: E760-0000 máy in Canon LBP3370

Mô tả: Lỗi trong chương trình phần mềm cho bộ điều khiển video

Nguyên nhân: Lỗi chương trình phần mềm cho bộ điều khiển video

Cách khắc phục: - Tải xuống chương trình cơ sở phù hợp cho bộ điều khiển video - Thay thế PCB bộ điều khiển video

Lỗi E805-0000 máy in Canon LBP3370

Mô tả: Lỗi quạt

Nguyên nhân: Sửa lỗi quạt Nguyên nhân Quạt bị lỗi. Bộ điều khiển động cơ PCB bị lỗi.

Cách khắc phục: - Thay thế quạt. - Thay thế PCB động cơ.


sua-may-in-hai-duong

chuyên sửa máy in tại Hải DươngĐổ mực máy in - Sửa máy in - Máy khoan pin -  Máy in cũ - Vật tư máy in - Reset máy in HP

*******************************************************************************

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật - reset máy in: tại đây

*******************************************************************************

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN

 “MUA BÁN - SỬA CHỮA MÁY IN - MÁY - KHOAN BẮT VÍT PIN TẠI HẢI DƯƠNG”

Địa chỉ: Số 240 Nguyễn Văn Linh - Tp. Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3891 366 -  Mobile: 0983 593 218 (zalo/facebook)

Website: http://suamayinhaiduong.net/ 

Tags: may in hai duongsua may in hai duongdo muc in hai duongmay in cu hai duongsua may chieu hai duong, may chieu hai duongsua may in uy tin hai duong,sua may in chuyen nghiep hai duong, sua may photo hai duong, sua may in hai duong, do muc in chat luong cao hai duong, do muc may in hai duong, do muc may in tai hai duong, do muc in hai duong   

len-tren


Tìm Sản Phẩm
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Nhận tin mới
Bạn biết đến dịch vụ chúng tôi thông qua
Bạn bè
Tìm kiếm trên internet
Quen biết
Khác

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 9
Trong ngày: 129
Trong tuần: 452
Lượt truy cập: 996699
  hp1010máy in hải dương máy in sửa máy in đổ mực inmáy in cũ máy in Hải Dương máy in đảo mặt máy in cũ máy in canon3300 máy in canon6300 máy in hp401d Hải Dươnghp2055d máy inhp2055d máy in hải dương bán máy in hộp mực 2055d đổ mực 2055d đổ mực in hải dươngmáy in canon canon 6300dn máy in 6300dn máy in cũ hải dương máy in canon hộp mực 6300dnmáy in cũ canon canon3018 máy in hải dương máy in cũ máy in canon3108trục từ trục từ canon trục từ hp trục từ máy inbochiamayinbộ chia 4 cổng bộ chia máy in 4 cổng bộ chia máy inmáy in hpm135w hpm135w Hải Dương máy in đa năng sửa chữaneverstop hp mucinhp1000w mucdoneverstopđiều khển máy chiếu điều khiển đa năng máy chiếu khien da nang dieu khien may chieu hai duongmực đổ hp1000w mực đổ hp neverstop mực đổ hải dương đổ mực hpcanon6670 mayincanon máy in canon hải dương đổ mực canonreset samsung reset máy in reset máy in samsung. samsungcanon đa năng canon D520 Hp1212nfxerox p225 máy in cũ p225 xerox p225Canon 6200d máy in canon máy in cũ canon 6200d tại Hải Dươngmực đổ hp107 mực hp hải dươngmáy in hp403dw máy in hải dương hp403dw hp m403dwHộp mực máy 3300 hộp mực hải dương canon 3300 hải dươngHộp mực canon 6200 canon 6200 hộp mực incanon 6200máy in canon máy in canon 3310chíp mực hpm348 chíp mực hpm436 chip hpm436 hpm438chip drum hp436 chíp trống hp436 chip drum hp438máy in cũ hải dương máy a3 hải dương hp706canon 2900sửa máy inmáy in tại Hải Dươngsửa máy in 2900đổ mực in 2900Hải Dươngđổ mực in Hải Dươnglỗi máy in hpm436hp m436error C3-14141máy in hphải dươnglỗi c3-14141 hp436

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN ĐC: Số 240 Nguyễn Văn Linh - Tp. Hải Dương. Mobile: 0983 593 218 (zalo/facebook)
1
Bạn cần hỗ trợ?