Lỗi Máy In HP M406

Lỗi máy in HP M406 | HP LaserJet M406 Error Codes List page

 • Error Code HP 404/406 10.WX.YZ HP 404/406 

Description:Supply error or supply memory error.

Causes:Supplies (LaserJet)

 • Error Code 11.WX.YZ HP 404/406 

Description:Internal error with the clock on the formatter.

Causes:Real-time clock

 • Error Code 13.WX.YZ HP 404/406 

Description:Paper jam or open door jam error.

Causes:Jam (LaserJet)

 • Error Code 15.WX.YZ HP 404/406 

Description:Paper jam or open door jam error.

Causes:Jam (PageWide)

 • Error Code 17.WX.YZ

Description:Supply error or supply memory error.

Causes:Supplies (PageWide)

 • Error Code 20.WX.YZ HP 404/406 

Description:Insufficient memory or buffering error

Causes:Printer memory

 

Bản Dịch 

 • Mã lỗi 10.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi nguồn cung cấp hoặc lỗi bộ nhớ cung cấp.
 • Nguyên nhân:Nguồn cung cấp (LaserJet)
 • Mã lỗi 11.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi nội bộ với đồng hồ trên bộ định dạng.
 • Nguyên nhân:Đồng hồ thời gian thực
 • Mã lỗi 13.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Kẹt giấy hoặc lỗi kẹt cửa mở.
 • Nguyên nhân:Kẹt (LaserJet)
 
 • Mã lỗi 15.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Kẹt giấy hoặc lỗi kẹt cửa mở.
 • Nguyên nhân:Kẹt (PageWide)
 • Mã lỗi 17.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi nguồn cung cấp hoặc lỗi bộ nhớ cung cấp.
 • Nguyên nhân:Nguồn cung cấp (PageWide)
 • Mã lỗi 20.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Không đủ bộ nhớ hoặc lỗi bộ đệm
 • Nguyên nhân:Bộ nhớ máy in

 

 • Error Code 21.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Page complexity causing a decompression error when trying to process job.
 • Causes:Page
 • Error Code 30.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Flatbed scanner error occurring inside the unit.
 • Causes:Scanner
 • Error Code 31.WX.YZ hp404/hp406
 • Description:Document feeder, scanner, or jam error.
 • Causes:Document feeder
 
 • Error Code 32.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Backup, restore, or reset notification or error.
 • Causes:Backup, restore, or reset
 • Error Code 33.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Backup, Disk, EFI BIOS, Firmware integrity (SureStart), or Trusted Platform Module (TPM) notification or error.
 • Causes:Security
 • Error Code 40.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Partition manager, secure erase, or USB accessory error.
 • Causes:Input/Output (I/O)

Bản Dịch 

 • Mã lỗi 21.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Độ phức tạp của trang gây ra lỗi giải nén khi cố gắng xử lý công việc.
 • Nguyên nhân:Trang
 • Mã lỗi 30.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi máy quét phẳng xảy ra bên trong thiết bị.
 • Nguyên nhân:Máy quét
 • Mã lỗi 31.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Bộ nạp tài liệu, máy quét hoặc lỗi kẹt giấy.
 • Nguyên nhân:Bộ nạp tài liệu
 
 • Mã lỗi 32.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Sao lưu, khôi phục hoặc đặt lại thông báo hoặc lỗi.
 • Nguyên nhân:Sao lưu, khôi phục hoặc đặt lại
 • Mã lỗi 33.WX.YZ HP 404 /406 
 • Sự mô tả:Thông báo hoặc lỗi sao lưu, Đĩa, EFI BIOS, Tính toàn vẹn của chương trình cơ sở (SureStart) hoặc Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM).
 • Nguyên nhân:Bảo vệ
 • Mã lỗi 40.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Trình quản lý phân vùng, xóa an toàn hoặc lỗi phụ kiện USB.
 • Nguyên nhân:Đầu vào / Đầu ra (I / O)

 

 • Error Code 41.WX.YZHP 404/406 
 • Description:Miscellaneous error including general and misprint or mismatch errors typically involving (but not limited to) the fuser, the laser scanner, or the paper path.
 • Causes:Fuser, Laser scanner, or Paper path
 • Error Code 42.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Firmware failure involving the Event Log, Shell, System Manager, or other component.
 • Causes:Firmware
 • Error Code 44.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Firmware failure involving a digital sending component.
 • Causes:Firmware
 
 • Error Code 45.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Informational notification involving the OXPd Web Kit (communications log).
 • Causes:OXPd/Web Kit (PageWide)
 • Error Code 46.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Engine communication error.
 • Causes:Engine (LaserJet)
 • Error Code 47.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Job parser or printer calibration error.
 • Causes:Firmware

Bản Dịch

 • Mã lỗi 41.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi khác bao gồm lỗi chung và lỗi in sai hoặc không khớp thường liên quan đến (nhưng không giới hạn ở) bộ nhiệt áp, máy quét laser hoặc đường dẫn giấy.
 • Nguyên nhân:Bộ sấy, máy quét Laser hoặc Đường dẫn giấy
 • Mã lỗi 42.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi chương trình cơ sở liên quan đến Nhật ký sự kiện, Vỏ, Trình quản lý hệ thống hoặc thành phần khác.
 • Nguyên nhân:Chương trình cơ sở
 • Mã lỗi 44.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi chương trình cơ sở liên quan đến thành phần gửi kỹ thuật số.
 • Nguyên nhân:Chương trình cơ sở
 
 • Mã lỗi 45.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Thông báo cung cấp thông tin liên quan đến Bộ công cụ web OXPd (nhật ký liên lạc).
 • Nguyên nhân:OXPd / Bộ công cụ web (PageWide)
 • Mã lỗi 46.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi giao tiếp động cơ.
 • Nguyên nhân:Động cơ (LaserJet)

 

 • Error Code 48.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:PJA job accounting, job management, or job pipeline error.
 • Causes:Firmware
 • Error Code 49.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Firmware communication error.
 • Causes:Firmware
 • Error Code 50.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Fuser error.
 • Causes:Fuser (LaserJet)
 
 • Error Code 51.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Laser scanner beam error.
 • Causes:Laser scanner (LaserJet)
 • Error Code 52.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Laser scanner startup error.
 • Causes:Laser scanner (LaserJet)
 • Error Code 54.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Sensor error (not jam related).
 • Causes:Sensor

Bản Dịch

 • Mã lỗi 48.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:PJA công việc kế toán, quản lý công việc hoặc lỗi đường ống công việc.
 • Nguyên nhân:Chương trình cơ sở
 • Mã lỗi 49.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi giao tiếp chương trình cơ sở.
 • Nguyên nhân:Chương trình cơ sở
 • Mã lỗi 50.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi bộ điều khiển.
 • Nguyên nhân:Fuser (LaserJet)
 
 • Mã lỗi 51.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Máy quét laser lỗi chùm tia.
 • Nguyên nhân:Máy quét laser (LaserJet)
 • Mã lỗi 52.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi khởi động máy quét laser.
 • Nguyên nhân:Máy quét laser (LaserJet)
 • Mã lỗi 54.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi cảm biến (không liên quan đến kẹt giấy).
 • Nguyên nhân:cảm biến

 

 • Error Code 55.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:DC controller communication error.
 • Causes:DC controller (LaserJet)
 • Error Code 56.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Paper input/output or accessory error.
 • Causes:Paper handling (LaserJet)
 • Error Code 57.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Fan error.
 • Causes:Fan
 
 • Error Code 58.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Engine sensor failure.
 • Causes:Sensor
 • Error Code 59.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Motor error.
 • Causes:Motor (LaserJet)
 • Code: 60.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Tray lifting or pick up error.
 • Causes:Tray motor error (LaserJet)
 
 Bản dịch
 • lỗi 55.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi giao tiếp bộ điều khiển DC.
 • Nguyên nhân:Bộ điều khiển DC (LaserJet)
 • Mã lỗi 56.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Giấy vào / ra hoặc lỗi phụ kiện.
 • Nguyên nhân:Xử lý giấy (LaserJet)
 • Mã lỗi 57.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Quạt bị lỗi.
 • Nguyên nhân:Quạt
 
 • Mã lỗi 58.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Cảm biến động cơ bị hỏng.
 • Nguyên nhân:cảm biến
 • Mã lỗi 59.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi động cơ.
 • Nguyên nhân:Động cơ (LaserJet)
 • Mã lỗi 60.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi nâng hoặc nhận khay.
 • Nguyên nhân:Lỗi động cơ khay (LaserJet)
 
 
  
 • Error Code 61.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Print engine error with the 8–bit data package.
 • Causes:Engine (PageWide)
 • Error Code 62.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:LaserJet internal system error.
 • Causes:System (LaserJet)
 • Error Code 63.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:General engine error (electrical, communication, etc.).
 • Causes:Engine (LaserJet)
 
 • Error Code 65.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Output accessory connection error.
 • Causes:Connector
 • Error Code 66.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Output accessory error.
 • Causes:Output accessory
 • Error Code 67.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Input accessory connection error
 • Causes:Input accessory

Bản dịch

 

 • lỗi 61.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi công cụ in với gói dữ liệu 8-bit.
 • Nguyên nhân:Động cơ (PageWide)
 • Mã lỗi 62.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi hệ thống nội bộ của LaserJet.
 • Nguyên nhân:Hệ thống (LaserJet)
 • Mã lỗi 63.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi chung của động cơ (điện, thông tin liên lạc, v.v.).
 • Nguyên nhân:Động cơ (LaserJet)
 
 • Mã lỗi 65.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi kết nối phụ kiện đầu ra.
 • Nguyên nhân:Kết nối
 • Mã lỗi 66.WX.YZ
 • Sự mô tả:Lỗi phụ kiện đầu ra.
 • Nguyên nhân:Phụ kiện đầu ra
 • Mã lỗi 67.WX.YZ
 • Sự mô tả:Lỗi kết nối phụ kiện đầu vào
 • Nguyên nhân:Phụ kiện đầu vào

 

 

 • Error Code 69.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Duplexer error.
 • Causes:Duplexer
 • Error Code 70.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:DC controller firmware error.
 • Causes:DC controller (LaserJet)
 • Error Code 80.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Embedded Jetdirect error.
 • Causes:Managed device
 
 • Error Code 81.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Wireless, Bluetooth or internal EIO error.
 • Causes:Near Field Communication (NFC)
 • Error Code 82.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Disk hardware error.
 • Causes:Memory (hard disk, EMMC, etc.)
 • Error Code 90.WX.YZ HP 404/406 
 • Description:Internal test of systems (i.e. disk, CPB, display) or interconnection error.
 • Causes:Internal diagnostics

Dịch

 

 • lỗi 69.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi hai mặt.
 • Nguyên nhân:Máy in hai mặt
 • Mã lỗi 70.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi phần sụn bộ điều khiển DC.
 • Nguyên nhân:Bộ điều khiển DC (LaserJet)
 • Mã lỗi 80.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi Jetdirect được nhúng.
 • Nguyên nhân:Thiết bị được quản lý
 
 • Mã lỗi 81.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi không dây, Bluetooth hoặc EIO nội bộ.
 • Nguyên nhân:Giao tiếp trường gần (NFC)
 • Mã lỗi 82.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Lỗi phần cứng đĩa.
 • Nguyên nhân:Bộ nhớ (đĩa cứng, EMMC, v.v.)
 • Mã lỗi 90.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Kiểm tra nội bộ của hệ thống (tức là đĩa, CPB, màn hình) hoặc lỗi kết nối.
 • Nguyên nhân:Chẩn đoán nội bộ
 
 • Mã lỗi 47.WX.YZ HP 404/406 
 • Sự mô tả:Trình phân tích cú pháp lệnh hoặc lỗi hiệu chuẩn máy in.
 • Nguyên nhân:Chương trình cơ sở

 

 

 

Đổ mực máy in - Sửa máy in - Máy khoan pinMáy in cũ - Vật tư máy in - Reset máy in HP

*******************************************************************************

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật - reset máy in: tại đây

*******************************************************************************

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN

 “MUA BÁN - SỬA CHỮA MÁY IN - MÁY - KHOAN BẮT VÍT PIN TẠI HẢI DƯƠNG”

Địa chỉ: Số 240 Nguyễn Văn Linh - Tp. Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3891 366 -  Mobile: 0983 593 218 (zalo/facebook)

Website: http://suamayinhaiduong.net/ 

Tags: may in hai duong, sua may in hai duong, do muc in hai duong, may in cu hai duong, sua may chieu hai duong, may chieu hai duong, sua may in uy tin hai duong,sua may in chuyen nghiep hai duong, sua may photo hai duong, sua may in hai duong, do muc in chat luong cao hai duong, do muc may in hai duong, do muc may in tai hai duong, do muc in hai duong

Tìm Sản Phẩm
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Nhận tin mới
Bạn biết đến dịch vụ chúng tôi thông qua
Bạn bè
Tìm kiếm trên internet
Quen biết
Khác

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 12
Trong ngày: 175
Trong tuần: 684
Lượt truy cập: 1113331
  hp1010máy in hải dương máy in sửa máy in đổ mực inmáy in cũ máy in Hải Dương máy in đảo mặt máy in cũ máy in canon3300 máy in canon6300 máy in hp401d Hải Dươnghp2055d máy inhp2055d máy in hải dương bán máy in hộp mực 2055d đổ mực 2055d đổ mực in hải dươngmáy in canon canon 6300dn máy in 6300dn máy in cũ hải dương máy in canon hộp mực 6300dnmáy in cũ canon canon3018 máy in hải dương máy in cũ máy in canon3108trục từ trục từ canon trục từ hp trục từ máy inbochiamayinbộ chia 4 cổng bộ chia máy in 4 cổng bộ chia máy inmáy in hpm135w hpm135w Hải Dương máy in đa năng sửa chữaneverstop hp mucinhp1000w mucdoneverstopđiều khển máy chiếu điều khiển đa năng máy chiếu khien da nang dieu khien may chieu hai duongmực đổ hp1000w mực đổ hp neverstop mực đổ hải dương đổ mực hpcanon6670 mayincanon máy in canon hải dương đổ mực canonreset samsung reset máy in reset máy in samsung. samsungcanon đa năng canon D520 Hp1212nfxerox p225 máy in cũ p225 xerox p225Canon 6200d máy in canon máy in cũ canon 6200d tại Hải Dươngmực đổ hp107 mực hp hải dươngmáy in hp403dw máy in hải dương hp403dw hp m403dwHộp mực máy 3300 hộp mực hải dương canon 3300 hải dươngHộp mực canon 6200 canon 6200 hộp mực incanon 6200máy in canon máy in canon 3310chíp mực hpm348 chíp mực hpm436 chip hpm436 hpm438chip drum hp436 chíp trống hp436 chip drum hp438máy in cũ hải dương máy a3 hải dương hp706kitreset kithafrimwa ha version hpcanon 2900sửa máy inmáy in tại Hải Dươngsửa máy in 2900đổ mực in 2900Hải Dươngđổ mực in Hải Dươnglỗi máy in hpm436hp m436error C3-14141máy in hphải dươnglỗi c3-14141 hp436

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN ĐC: Số 240 Nguyễn Văn Linh - Tp. Hải Dương. Mobile: 0983 593 218 (zalo/facebook)
1
Bạn cần hỗ trợ?