Lỗi máy in Canon LBP214dw | error code canon 214dw

Bảng Báo Lỗi Máy In Canon LBP214dw | ERROR CODE Canon i-SENSYS LBP214dw

 

Phần 2

 • Code: E004-0000
 • Description:Drive circuit error
 • Causes:The zero cross signal was not detected for the specified period of time or more.
 • Remedy:

1. Check the harness/connector connection between the Fixing Assembly and the DC Controller PCB.

2. Replace the Fixing Assembly.

3. Replace the DC Controller PCB.

 • Code: E014-0000
 • Description:Error in startup of the Main Motor
 • Causes:Revolution of the Main Motor did not reach the specified value.
 • Remedy:

1. Check the harness/connector connection between the Main Motor and the DC Controller PCB.

2. Replace the Main Motor.

3. Replace the DC Controller PCB.

 • Code: E014-0001
 • Description:Error in startup of the Main Motor
 • Causes:Revolution of the Main Motor was out of the specified range.
 • Remedy:

1. Check the harness/connector connection between the Main Motor and the DC Controller PCB.

2. Replace the Main Motor.

3. Replace the DC Controller PCB.

 sua-may-canon-214dw
lỗi máy in canon lbp214dw
 • Code: E015-0002
 • Description:Cassette 2 lift-up error
 • Causes:After lift-up of the Lifting Plate of the Cassette 1 started, ON status of the Paper Surface Sensor of the Cassette 1 was not detected within the specified period of time.
 • Remedy:

1. Turn ON the power with the cassette of the Cassette Unit removed, insert the cassette, and then check the operation sound of the Lifter Motor. When there is operation sound of the Lifter Motor, check if the Lifting Plate has been lifted up. 1. Check the harness/connector connection between the Cassette Driver PCB and the Paper Surface Sensor of the Cassette Unit.

2. Check the harness/connector connection between the Cassette Driver PCB and the Cassette Pickup Solenoid of the Cassette Unit.

3. Replace the Cassette Driver PCB.

4. Replace the DC Controller PCB. 1. Check the condition of the gear of the Cassette Unit (missing teeth, swing).

2. Replace the Drive Unit of the Cassette Unit. 1. Check the harness/connector connection between the Cassette Driver PCB and the Lifter Motor of the Cassette Unit.

2. Replace the Drive Unit of the Cassette Unit.

3. Replace the Cassette Driver PCB.

4. Replace the DC Controller PCB 4. Replace the DC Controller.

 • Code: E052-0000
 • Description:Duplex Feed Unit absent error
 • Causes:Connection of the Duplex Feed Unit was not correct.
 • Remedy:

1. Replace the DC Controller PCB.

 • Code: E100-0000
 • Description:BD error
 • Causes:BD error
 • Remedy:

1. Check the harness, Flat Cable, and connector connection between the Laser Scanner Unit and the DC Controller PCB.

2. Replace the Flat Cable.

3. Replace the Laser Scanner Unit.

4. Replace the DC Controller PCB.

 • Code: E110-0000
 • Description:Error in startup of the Scanner Motor
 • Causes:Scanner area error (error in the initial operation of the Scanner Motor)
 • Remedy:

1. Check the harness/connector connection between the DC Controller PCB and the Laser Scanner Unit.

2. Check the harness/connector connection between the Relay PCB and the Laser Scanner Unit.

3. Replace the Laser Scanner Unit.

 • Code: E110-0001
 • Description:Scanner Motor rotation error
 • Causes:Scanner area error (Scanner Motor rotation error)
 • Remedy:

1. Check the harness/connector connection between the DC Controller PCB and the Laser Scanner Unit.

2. Check the harness/connector connection between the Relay PCB and the Laser Scanner Unit.

3. Replace the Laser Scanner Unit.

 
 • Code: E196-0000
 • Description:DC Controller error
 • Causes:Update of the DC Controller failed. (RFU mode right after the startup)
 • Remedy:

1. Replace the DC Controller PCB.

 • Code: E196-1000
 • Description:ROM writing/reading error (Main ROM 16MB)
 • Causes:Error in writing/reading of main program in the Main Controller PCB (Main ROM 16MB)
 • Remedy:

1. Update the set of controller firmware.

2. Replace the Main Controller PCB.

 • Code: E196-2000
 • Description:ROM writing/reading error (ROM (2MB) for storing setting values)
 • Causes:Error in writing/reading of the setting values storage area in the Main Controller PCB (ROM (2MB) for storing setting values)
 • Remedy:

1. Update the set of controller firmware.

2. Replace the Main Controller PCB.

 

 • Code: E066-0000
 • Description:Environment Sensor error
 • Causes:When the Environment Sensor is judged to be in error
 • Remedy:

1. Check the harness/connector connection between the Power supply switch PCB (Environment Sensor) and the DC Controller PCB.

2. Replace the Power supply switch PCB (Environment Sensor).

3. Replace the DC Controller PCB.

loi-may-canon-214

lỗi máy in canon 214dw

 • Code: E196-3000
 • Description:ROM writing/reading error (eMMC)
 • Causes:Unable to read/write data from the eMMC. The eMMC failure occurred.
 • Remedy:

1. Update the set of controller firmware.

2. Replace the Main Controller PCB.

 • Code: E196-3001
 • Description:ROM-ID mismatch (eMMC)
 • Causes:The eMMC has been replaced wrongly. The eMMC failure occurred.
 • Remedy:

1. Update the set of controller firmware.

2. Replace the Main Controller PCB.

 • Code: E246-0000 ... E350-0000
 • Description:System error
 • Causes:System error
 • Remedy:Contact the sales company.
 
 • Code: E351-0000
 • Description:Main Controller PCB error (Scanner system)
 • Causes:System error
 • Remedy:

1. Update the set of controller firmware.

2. Replace the Main Controller PCB.

 • Code: E354-0000 ... E355-0005
 • Description:System error
 • Causes:System error
 • Remedy:Contact the sales company.
 • Code: E744-0001
 • Description:Invalid combination of language file versions
 • Causes:Language file version was not matched with that of the main program.
 • Remedy:

1. Update the set of controller firmware.

 

 • Code: E744-0002
 • Description:Language file error
 • Causes:The size of the language file exceeded the allowed size.
 • Remedy:

1. Update the set of controller firmware.

 • Code: E744-1001
 • Description:Version mismatch between BOOTABLE and BOOTROM
 • Causes:Version of the main program and that of the start-up program were not matched.
 • Remedy:1. Update the set of controller firmware.
 • Code: E744-4000
 • Description:Engine ID error
 • Causes:An invalid engine connection was detected.

Remedy:

1. Check the version of D-CON.

2. Update the D-CON.

3. Update the set of controller firmware.

4. Check the model code. (E744-4000 occurs also when the model code and the engine code are mismatched.)

 
 • Code: E744-5000
 • Description:Panel microcomputer error
 • Causes:Error in the Control Panel PCB (microcomputer).
 • Remedy:

1. Check the harness/connector connection between the panel microcomputer and Main Controller PCB.

2. Update the set of panel microcomputer.

3. Update the set of controller firmware.

4. Replace the Main Controller PCB.

 • Code: E744-6000
 • Description:Error in communication with the Wireless LAN Board
 • Causes:Unable to communicate with the Wireless LAN PCB.
 • Remedy:

1. Check the connection of the wireless LAN slot (SD-IO).

2. Update the set of controller firmware.

3. Replace the Main Controller PCB.

 • Code: E744-7000
 • Description:Backup microcomputer error
 • Causes:An error in the microcomputer which retains fax job information of the Main Controller PCB.
 • Remedy:

1. Check the version of backup microcomputer, and upgrade the version.

2. Update the set of backup microcomputer.

3. Update the set of controller firmware.

4. Replace the Main Controller PCB.

 • Code: E746-0000
 • Description:Main Controller PCB error (others)
 • Causes:A communication error of the Main Controller PCB occurred (other than scan-related communication error).
 • Remedy:

1. Update the set of controller firmware.

2. Replace the Main Controller PCB.

 • Code: E766-9000
 • Description:Scanner power state error
 • Causes:Error in power state of the Laser Scanner Unit (firmware-dependent)
 • Remedy:

1. Install the set of controller firmware.

2. Replace the Laser Scanner Unit.

 • Code: E805-0001
 • Description:Fan Motor 1 error
 • Causes:The Main Fan fails to rotate at the specified rotation speed.
 • Remedy:

1. Check the connection of the Main Fan.

2. Replace the Main Fan.

 

Lỗi máy in canon lbp241dw - lỗi canon - canon 214dw 

 

Bản dịch google

Mã: E004-0000 canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi mạch truyền động
• Nguyên nhân: Không phát hiện được tín hiệu chéo 0 trong một khoảng thời gian nhất định trở lên.
• Cách khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối dây nịt / đầu nối giữa Lắp ráp cố định và Bộ điều khiển DC PCB.
2. Thay thế lắp ráp sửa chữa.
3. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB.


• Mã: E014-0000  canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi khi khởi động Động cơ chính
• Nguyên nhân: Cách mạng của Động cơ chính không đạt được giá trị quy định.
• Cách khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối dây nịt / đầu nối giữa Động cơ chính và PCB Bộ điều khiển DC.
2. Thay thế động cơ chính.
3. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB.


• Mã: E014-0001 canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi khi khởi động Động cơ chính
• Nguyên nhân: Cách mạng của Động cơ chính nằm ngoài phạm vi quy định.
• Cách khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối dây nịt / đầu nối giữa Động cơ chính và PCB Bộ điều khiển DC.
2. Thay thế động cơ chính.
3. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB.

• Mã: E015-0002 canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi nâng lên Cassette 2
• Nguyên nhân: Sau khi bắt đầu nâng Tấm nâng của Khay giấy 1 lên, trạng thái BẬT của Cảm biến bề mặt giấy của Khay giấy 1 không được phát hiện trong khoảng thời gian đã chỉ định.
• Cách khắc phục:
1. BẬT nguồn khi tháo băng của Bộ Cassette, lắp hộp vào, sau đó kiểm tra âm thanh hoạt động của Mô tơ nâng. Khi có âm thanh hoạt động của Mô tơ nâng, hãy kiểm tra xem Tấm nâng đã được nâng lên chưa. <Khi Tấm Nâng đã được nâng lên> 1. Kiểm tra kết nối dây nịt / đầu nối giữa PCB của Trình điều khiển Cassette và Cảm biến Bề mặt Giấy của Thiết bị Cassette.
2. Kiểm tra kết nối dây nịt / đầu nối giữa PCB của Trình điều khiển Cassette và Solenoid Nhận Cassette của Bộ Cassette.
3. Thay thế PCB của trình điều khiển Cassette.
4. Thay thế PCB Bộ điều khiển DC. <Khi Tấm Nâng chưa được nâng lên> 1. Kiểm tra tình trạng của bánh răng của Bộ Cassette (thiếu răng, lắc lư).
2. Thay Bộ Truyền động của Bộ Cassette. <Khi không có âm thanh hoạt động của động cơ> 1. Kiểm tra kết nối dây nịt / đầu nối giữa PCB của Trình điều khiển Cassette và Động cơ Nâng của Bộ Cassette.
2. Thay Bộ Truyền động của Bộ Cassette.
3. Thay thế PCB của trình điều khiển Cassette.
4. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB 4. Thay thế Bộ điều khiển DC.


• Mã: E052-0000 canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi không có Bộ nạp hai mặt
• Nguyên nhân: Kết nối của Bộ nạp hai mặt không đúng.
• Cách khắc phục:
1. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB.


• Mã: E100-0000 canon 214dw 
• Mô tả: lỗi BD
• Nguyên nhân: lỗi BD
• Cách khắc phục:
1. Kiểm tra dây nịt, Cáp dẹt và kết nối giắc cắm giữa Thiết bị Máy quét Laser và Bộ điều khiển DC PCB.
2. Thay thế cáp phẳng.
3. Thay thế Thiết bị Máy quét Laser.
4. Thay thế PCB Bộ điều khiển DC.


• Mã: E110-0000 canon 214dw  
• Mô tả: Lỗi khi khởi động động cơ máy quét
• Nguyên nhân: Lỗi khu vực máy quét (lỗi trong hoạt động ban đầu của Động cơ máy quét)
• Cách khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối dây nịt / đầu nối giữa PCB Bộ điều khiển DC và Thiết bị Máy quét Laser.
2. Kiểm tra kết nối dây nịt / đầu nối giữa PCB Relay và Thiết bị Máy quét Laser.
3. Thay thế Thiết bị Máy quét Laser.


• Mã: E110-0001 canon 214dw 
• Mô tả: Máy quét lỗi quay động cơ
• Nguyên nhân: Lỗi vùng máy quét (Lỗi quay động cơ máy quét)
• Cách khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối dây nịt / đầu nối giữa PCB Bộ điều khiển DC và Thiết bị Máy quét Laser.
2. Kiểm tra kết nối dây nịt / đầu nối giữa PCB Relay và Thiết bị Máy quét Laser.
3. Thay thế Thiết bị Máy quét Laser.

• Mã: E196-0000canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi bộ điều khiển DC
• Nguyên nhân: Cập nhật Bộ điều khiển DC không thành công. (Chế độ RFU ngay sau khi khởi động)
• Cách khắc phục:
1. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB.


• Mã: E196-1000 canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi ghi / đọc ROM (ROM chính 16MB)
• Nguyên nhân: Lỗi ghi / đọc chương trình chính trong PCB Bộ điều khiển chính (ROM chính 16MB)
• Cách khắc phục:
1. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển.
2. Thay thế bộ điều khiển chính PCB.


• Mã: E196-2000 canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi ghi / đọc ROM (ROM (2MB) để lưu trữ các giá trị cài đặt)
• Nguyên nhân: Lỗi khi ghi / đọc vùng lưu trữ giá trị cài đặt trong Bộ điều khiển chính PCB (ROM (2MB) để lưu trữ các giá trị cài đặt)
• Cách khắc phục:
1. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển.
2. Thay thế bộ điều khiển chính PCB.

• Mã: E066-0000 canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi cảm biến môi trường
• Nguyên nhân: Khi Cảm biến Môi trường được đánh giá là có lỗi
• Cách khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối khai thác / đầu nối giữa PCB chuyển đổi nguồn điện (Cảm biến môi trường) và PCB Bộ điều khiển DC.
2. Thay thế công tắc cấp nguồn PCB (Cảm biến môi trường).
3. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB.

• Mã: E196-3000 canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi ghi / đọc ROM (eMMC)
• Nguyên nhân: Không thể đọc / ghi dữ liệu từ eMMC. Đã xảy ra lỗi eMMC.
• Cách khắc phục:
1. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển.
2. Thay thế bộ điều khiển chính PCB.


• Mã: E196-3001canon 214dw 
• Mô tả: Không khớp ROM-ID (eMMC)
• Nguyên nhân: eMMC đã được thay thế sai. Đã xảy ra lỗi eMMC.
• Cách khắc phục:
1. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển.
2. Thay thế bộ điều khiển chính PCB.


• Mã: E246-0000 ... E350-0000 canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi hệ thống
• Nguyên nhân: Lỗi hệ thống
• Cách khắc phục: Liên hệ với công ty bán hàng.

• Mã: E351-0000 canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi PCB Bộ điều khiển chính (Hệ thống máy quét)
• Nguyên nhân: Lỗi hệ thống
• Cách khắc phục:
1. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển.
2. Thay thế bộ điều khiển chính PCB.


• Mã: E354-0000 ... E355-0005 canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi hệ thống
• Nguyên nhân: Lỗi hệ thống
• Cách khắc phục: Liên hệ với công ty bán hàng.


• Mã: E744-0001 canon 214dw 
• Mô tả: Sự kết hợp không hợp lệ của các phiên bản tệp ngôn ngữ
• Nguyên nhân: Phiên bản tệp ngôn ngữ không khớp với phiên bản của chương trình chính.
• Cách khắc phục:
1. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển.

• Mã: E744-0002 canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi tệp ngôn ngữ
• Nguyên nhân: Kích thước của tệp ngôn ngữ vượt quá kích thước cho phép.
• Cách khắc phục:
1. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển.
• Mã: E744-1001
• Mô tả: Phiên bản không khớp giữa BOOTABLE và BOOTROM
• Nguyên nhân: Phiên bản của chương trình chính và của chương trình khởi động không khớp.
• Cách khắc phục: 1. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển.


• Mã: E744-4000 canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi ID động cơ
• Nguyên nhân: Đã phát hiện thấy kết nối động cơ không hợp lệ.
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra phiên bản của D-CON.
2. Cập nhật D-CON.
3. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển.
4. Kiểm tra mã kiểu máy. (E744-4000 cũng xảy ra khi mã kiểu máy và mã động cơ không khớp.)

• Mã: E744-5000 canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi bảng điều khiển vi máy tính
• Nguyên nhân: Lỗi trong Control Panel PCB (máy vi tính).
• Cách khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối khai thác / đầu nối giữa máy vi tính bảng điều khiển và Bộ điều khiển chính PCB.
2. Cập nhật bộ máy vi tính bảng điều khiển.
3. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển.
4. Thay thế bộ điều khiển chính PCB.

 
• Mã: E744-6000 canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi khi giao tiếp với Bảng mạch mạng LAN không dây
• Nguyên nhân: Không thể kết nối với PCB LAN không dây.
• Cách khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối của khe cắm mạng LAN không dây (SD-IO).
2. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển.
3. Thay thế bộ điều khiển chính PCB.


• Mã: E744-7000 canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi máy vi tính sao lưu
• Nguyên nhân: Lỗi trong máy vi tính giữ lại thông tin lệnh fax của Bộ điều khiển chính PCB.
• Cách khắc phục:
1. Kiểm tra phiên bản của máy vi tính dự phòng và nâng cấp phiên bản.
2. Cập nhật bộ máy vi tính dự phòng.
3. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển.
4. Thay thế bộ điều khiển chính PCB.


• Mã: E746-0000 canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi PCB Bộ điều khiển chính (những người khác)
• Nguyên nhân: Xảy ra lỗi giao tiếp của Bộ điều khiển chính PCB (không phải lỗi giao tiếp liên quan đến quét).
• Cách khắc phục:
1. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển.
2. Thay thế bộ điều khiển chính PCB.


• Mã: E766-9000 canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi trạng thái nguồn máy quét
• Nguyên nhân: Lỗi ở trạng thái nguồn của Thiết bị Máy quét Laser (phụ thuộc vào chương trình cơ sở)
• Cách khắc phục:
1. Cài đặt bộ phần mềm điều khiển.
2. Thay thế Thiết bị Máy quét Laser.


• Mã: E805-0001 canon 214dw 
• Mô tả: Lỗi động cơ quạt 1
• Nguyên nhân: Quạt chính không quay ở tốc độ quay quy định.
• Cách khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối của Quạt chính.
2. Thay thế Quạt chính.

Đổ mực máy in - Sửa máy in - Máy khoan pin -  Máy in cũ - Vật tư máy in - Reset máy in HP

*******************************************************************************

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật - reset máy in: tại đây

*******************************************************************************


TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN

 

Địa chỉ: Số 240 Nguyễn Văn Linh - Tp. Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3891 366 -  Mobile: 0983 593 218 (zalo/facebook)

Website: http://suamayinhaiduong.net/ 

Tags: may in hai duongsua may in hai duongdo muc in hai duongmay in cu hai duongsua may chieu hai duong, may chieu hai duongsua may in uy tin hai duong,sua may in chuyen nghiep hai duong, sua may photo hai duong, sua may in hai duong, do muc in chat luong cao hai duong, do muc may in hai duong, do muc may in tai hai duong, do muc in hai duong

 

Tìm Sản Phẩm
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Nhận tin mới
Bạn biết đến dịch vụ chúng tôi thông qua
Bạn bè
Tìm kiếm trên internet
Quen biết
Khác

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 14
Trong ngày: 303
Trong tuần: 1236
Lượt truy cập: 2556767
  hp1010máy in hải dương máy in sửa máy in đổ mực inmáy in cũ máy in Hải Dương máy in đảo mặt máy in cũ máy in canon3300 máy in canon6300 máy in hp401d Hải Dươnghp2055d máy inhp2055d máy in hải dương bán máy in hộp mực 2055d đổ mực 2055d đổ mực in hải dươngmáy in canon canon 6300dn máy in 6300dn máy in cũ hải dương máy in canon hộp mực 6300dnmáy in cũ canon canon3018 máy in hải dương máy in cũ máy in canon3108trục từ trục từ canon trục từ hp trục từ máy inbochiamayinbộ chia 4 cổng bộ chia máy in 4 cổng bộ chia máy inmáy in hpm135w hpm135w Hải Dương máy in đa năng sửa chữaneverstop hp mucinhp1000w mucdoneverstopđiều khển máy chiếu điều khiển đa năng máy chiếu khien da nang dieu khien may chieu hai duongmực đổ hp1000w mực đổ hp neverstop mực đổ hải dương đổ mực hpcanon6670 mayincanon máy in canon hải dương đổ mực canonreset samsung reset máy in reset máy in samsung. samsungcanon đa năng canon D520 Hp1212nfxerox p225 máy in cũ p225 xerox p225Canon 6200d máy in canon máy in cũ canon 6200d tại Hải Dươngmực đổ hp107 mực hp hải dươngmáy in hp403dw máy in hải dương hp403dw hp m403dwHộp mực máy 3300 hộp mực hải dương canon 3300 hải dươngHộp mực canon 6200 canon 6200 hộp mực incanon 6200máy in canon máy in canon 3310chíp mực hpm348 chíp mực hpm436 chip hpm436 hpm438chip drum hp436 chíp trống hp436 chip drum hp438máy in cũ hải dương máy a3 hải dương hp706kitreset kithafrimwa ha version hpmáy in mayin in bill máy in wificard in canon 2900 canon 2900 card wifi 2900canon2900 canon2900w 2900w mayincanon 2900sửa máy inmáy in tại Hải Dươngsửa máy in 2900đổ mực in 2900Hải Dươngđổ mực in Hải Dươnglỗi máy in hpm436hp m436error C3-14141máy in hphải dươnglỗi c3-14141 hp436

rivew-maps

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN ĐC: Số 240 Nguyễn Văn Linh - Tp. Hải Dương. Mobile: 0983 593 218 (zalo/facebook)
1
Bạn cần hỗ trợ?