Lỗi máy Canon 3370 - ERROR CODE CANON 3370
Mã lỗi máy in canon 3370 - error code canon 3370

 •         Code: A4-XX

Description:

There is a fault in the software program of the video controller.

Causes:

Remedy:

- Turn off and then back on the power. - Replace the video

controller board.

Code: A5-XX

Description:

A fault has occurred in image processing within the controller

Causes:

Remedy:

 1. Turn off and then back on the power.
 2. If remedy 1 above fails, increase the memory.

    3. If remedy 2 above fails, replace the controller board.

Code: A7-XX

Description:

There is an error in the software program of the video controller.

Causes:

Remedy:

 1. Turn off and then back on the power.
 2. If remedy 1 above fails, replace the controller board.

Code: D7-XX

Description:

A fault has occurred the firmware of the PCL translator.

Causes:

Remedy:

 1. Turn off and then on the power.
 2. If remedy 2 above fails,replace the controller board.

Code: D8-XX

Description:

A fault has occurred in the firmware of the LIPS LX (BLD) translator.

Causes:

Remedy:

1) Turn on the power.

2) If step 1 fails, replace the controller board.

Code: E000-0000

Description:

Fixing fault

Causes:

The temperature of the fixing unit does not reach the targeted temperature -10 deg C within 63 sec. after the wait sequence is started. Cause The fixing film unit is faulty. The engine controller PCB is faulty.

Remedy:

- Replace the fixing film unit.

- Replace the engine controller PCB

Code: E001-0000

Description:

Fixing error high temperature

Causes:

The fixing unit temperature is monitored every 5 msec., and the temperature exceeds 220 deg C for 30 times continuously. Cause The main thermistor is faulty. The engine controller PCB is faulty.

Remedy:

- Replace the fixing film unit.

- Replace the engine controller PCB.

Code: E003-0000

Description:

Fixing low temperature.

Causes:

The temperature of the thermistor is detected every 5 msec. during the control and it shows under 20 deg C for 100 times continuously after the temperature of the fixing unit exceeds 50 deg C at least once. Cause The main thermistor is faulty. The engine controller PCB is faulty. The connector is in poor contact. The harness is faulty.

Remedy:

- Replace the fixing film unit.

- Replace the engine controller PCB.

Code: E004-0000

Description:

Fixing assembly drive assembly circuit error

Causes:

Zero cross signal cannot be detected for specified time or longer. Cause Fixing control circuit assembly is faulty.

Remedy:

- Replace the engine controller PCB.

Code: E014-0000

Description:

Main motor error

Causes:

A motor ready state does not start 4 msec or more after the motor has been started. Cause The drum motor is faulty. The engine controller PCB is faulty.

Remedy:

- Replace the main motor.

- Replace the engine controller PCB.

Code: E06F-0068

Description:

EEPROM error

Causes:

The video controller PCB is faulty. (EEPROM errer)

Remedy:

- Replace the video controller PCB

Code: E100-0000

Description:

BD error

Causes:

The laser scanner unit is faulty. The engine controller PCB is faulty. During constant speed rotation, the cycle of the BD signal deviates for 2 sec or more from a specific cycle. 

Remedy:

- Replace the laser scanner unit. - Replace the engine controller PCB.

Code: E602-0002

Description:

It fails in the download of the firmware.

Causes:

Downloading of the controller firmware ends in failure.

Remedy:

- Download the controller firmware again. - Replace the video controller board by new one.

Code: E604-0000

Description:

Error in lacking of memory capacity

Causes:

Lack of memory capacity

Remedy:

- Remove and insert the expanded memory

- Replace the expanded memory to the correct one

- Replace the video controller PCB

Code: E733-0000

Description:

Printer-related communication error

Causes:

At a time other than power-on, an error has occurred in the communication between engine controller and video controller (caused by the engine controller).

Remedy:

Turn off and then back on the power.

- Replace the engine controller board.

Code: E733-0004

Description:

Printer-related communication error

Causes:

Undefined command error

Remedy:

- Turn off and then back on the power.

- Replace the engine

controller board.

Code: E744-1000

Description:

Illegal ID code during controller firmware download

Causes:

It is detected that the USB product ID sent at downloading of the controller firmware and the product ID of bootrom written in ROM do not match.

Remedy:

- Download the controller firmware again. - Replace the video controller board by new one.

Code: E760-0000

Description:

Error in software program for video controller

Causes:

Fault of software program for the video controller

Remedy:

- Download the correct firmware for the video controller

Replace the video controller PCB

Code: E805-0000

Description:

Fan error

Causes:

Fixing fan error Cause The fan is faulty. The engine controller PCB is faulty.

Remedy:

- Replace the fan.

- Replace the engine PCB.

 may-in-cu-dao-mat-hai-duong-5

-----------------------------------------------------------------------

bản tiếng việt lỗi máy in canon 3370


Lỗi A4-XX canon 3370

 • Sự miêu tả:
 • Có lỗi trong chương trình phần mềm của bộ điều khiển video.
 • Nguyên nhân:
 • Cách khắc phục:

-Tắt và sau đó bật lại nguồn.

- Thay thế bo mạch điều khiển video.

 

Mã: A5-XX

 • Sự miêu tả:
 • Đã xảy ra lỗi khi xử lý hình ảnh trong bộ điều khiển
 • Nguyên nhân:
 • Cách khắc phục:
 1. Tắt và sau đó bật lại nguồn. 
 2. Nếu cách khắc phục 1 ở trên không thành công, hãy tăng bộ nhớ. 
 3. Nếu cách khắc phục 2 bên trên không thành công, hãy thay thế bo mạch điều khiển.


 Lỗi  A7-XX canon 3370

 • Sự miêu tả:
 • Có lỗi trong chương trình phần mềm của bộ điều khiển video.
 • Nguyên nhân:
 • Cách khắc phục:
 1. Tắt và sau đó bật lại nguồn. 
 2. Nếu cách khắc phục 1 ở trên không thành công, hãy thay thế bo mạch điều khiển.


Lỗi D7-XX canon 3370

 • Sự miêu tả:
 • Đã xảy ra lỗi phần sụn của trình dịch PCL.
 • Nguyên nhân:
 • Cách khắc phục:
 1. Tắt rồi bật nguồn. 
 2. Nếu cách khắc phục 2 bên trên không thành công, hãy thay thế bo mạch điều khiển.


 Lỗi  D8-XX canon 3370

 • Sự miêu tả:
 • Đã xảy ra lỗi trong phần sụn của trình dịch LIPS LX (BLD).
 • Nguyên nhân:
 • Cách khắc phục:

 1) Bật nguồn. 

 2) Nếu bước 1 không thành công, hãy thay thế bảng điều khiển.

 

Mã: E000-0000

 • Sự miêu tả:
 • Sửa lỗi
 • Nguyên nhân:
 • Nhiệt độ của bộ phận cố định không đạt đến nhiệt độ mục tiêu -10 độ C trong vòng 63 giây. sau khi chuỗi chờ được bắt đầu. Nguyên nhân Bộ phận cố định phim bị lỗi. Bộ điều khiển động cơ PCB bị lỗi.
 • Cách khắc phục:

- Thay thế bộ phận cố định phim. 

- Thay thế bộ điều khiển động cơ PCB

 

Lỗi  E001-0000 canon 3370

 • Sự miêu tả:
 • Sửa lỗi nhiệt độ cao
 • Nguyên nhân:
 • Nhiệt độ của bộ phận cố định được theo dõi sau mỗi 5 mili giây, và nhiệt độ vượt quá 220 độ C trong 30 lần liên tục. Nguyên nhân Thermistor chính bị lỗi. Bộ điều khiển động cơ PCB bị lỗi.
 • Cách khắc phục:

- Thay thế bộ phận cố định phim. 

- Thay thế PCB bộ điều khiển động cơ.


 Lỗi E003-0000 canon 3370

 • Sự miêu tả:
 • Khắc phục nhiệt độ thấp.
 • Nguyên nhân:
 • Nhiệt độ của nhiệt điện trở được phát hiện sau mỗi 5 msec. trong quá trình kiểm soát và nó hiển thị dưới 20 độ C trong 100 lần liên tục sau khi nhiệt độ của bộ phận cố định vượt quá 50 độ C ít nhất một lần. Nguyên nhân Thermistor chính bị lỗi. Bộ điều khiển động cơ PCB bị lỗi. Đầu nối tiếp xúc kém. Dây nịt bị lỗi.
 • Cách khắc phục:

 - Thay thế bộ phận cố định phim.

 - Thay thế PCB bộ điều khiển động cơ.


 Lỗi E004-0000 canon 3370

 • Sự miêu tả:
 • Sửa lỗi mạch lắp ráp ổ đĩa lắp ráp
 • Nguyên nhân:
 • Không thể phát hiện tín hiệu chéo 0 trong thời gian xác định hoặc lâu hơn. Nguyên nhân Sửa cụm mạch điều khiển bị lỗi.
 • Cách khắc phục:
 • - Thay thế PCB bộ điều khiển động cơ.


 Lỗi 014-0000 canon 3370

 • Sự miêu tả:
 • Lỗi động cơ chính
 • Nguyên nhân:
 • Trạng thái sẵn sàng của động cơ không khởi động từ 4 mili giây trở lên sau khi động cơ đã được khởi động. Nguyên nhân Động cơ trống bị lỗi. Bộ điều khiển động cơ PCB bị lỗi.
 • Cách khắc phục:
 • - Thay thế động cơ chính. - Thay thế PCB bộ điều khiển động cơ.


 Lỗi E06F-0068 canon 3370

 • Sự miêu tả:
 • Lỗi EEPROM
 • Nguyên nhân:
 • Bộ điều khiển video PCB bị lỗi. (Lỗi EEPROM)
 • Cách khắc phục:
 • - Thay thế bộ điều khiển video PCB


Lỗi E100-0000 canon 3370

 • Sự miêu tả:
 • Lỗi BD
 • Nguyên nhân:
 • Bộ phận quét laser bị lỗi. Bộ điều khiển động cơ PCB bị lỗi. Trong quá trình quay với tốc độ không đổi, chu kỳ của tín hiệu BD lệch trong 2 giây hoặc hơn so với một chu kỳ cụ thể.
 • Cách khắc phục:
 • - Thay thế bộ phận quét laser. - Thay thế PCB bộ điều khiển động cơ.


Lỗi E602-0002 canon 3370

 • Sự miêu tả:
 • Nó không thành công khi tải xuống chương trình cơ sở.
 • Nguyên nhân:
 • Việc tải xuống phần sụn bộ điều khiển kết thúc không thành công.
 • Cách khắc phục:
 • - Tải lại phần sụn bộ điều khiển. - Thay thế bảng điều khiển video bằng bảng mới.


Lỗi E604-0000 canon 3370

 • Sự miêu tả:
 • Lỗi thiếu dung lượng bộ nhớ
 • Nguyên nhân:
 • Thiếu dung lượng bộ nhớ
 • Cách khắc phục:
 • - Tháo và lắp bộ nhớ mở rộng - Thay bộ nhớ mở rộng vào đúng bộ nhớ - Thay PCB bộ điều khiển video


Mã: E733-0000

 • Sự miêu tả:
 • Lỗi giao tiếp liên quan đến máy in
 • Nguyên nhân:
 • Tại thời điểm không phải lúc bật nguồn, đã xảy ra lỗi trong giao tiếp giữa bộ điều khiển động cơ và bộ điều khiển video (do bộ điều khiển động cơ gây ra).
 • Cách khắc phục:
 • Tắt và sau đó bật lại nguồn. - Thay thế bo mạch điều khiển động cơ.


Lỗi E733-0004 canon 3370

 • Sự miêu tả:
 • Lỗi giao tiếp liên quan đến máy in
 • Nguyên nhân:
 • Lỗi lệnh không xác định
 • Cách khắc phục:
 • - Tắt và sau đó bật lại nguồn. - Thay thế bo mạch điều khiển động cơ.


 Lỗi E744-1000 canon 3370

 • Sự miêu tả:
 • Mã ID không hợp lệ trong quá trình tải xuống chương trình cơ sở bộ điều khiển
 • Nguyên nhân:
 • Phát hiện rằng ID sản phẩm USB được gửi khi tải xuống chương trình cơ sở điều khiển và ID sản phẩm của bootrom được viết trong ROM không khớp.
 • Cách khắc phục:
 • - Tải lại phần sụn bộ điều khiển. - Thay thế bảng điều khiển video bằng bảng mới.


Lỗi E760-0000 canon 3370

 • Sự miêu tả:
 • Lỗi trong chương trình phần mềm cho bộ điều khiển video
 • Nguyên nhân:
 • Lỗi chương trình phần mềm cho bộ điều khiển video
 • Cách khắc phục:
 • - Tải xuống chương trình cơ sở phù hợp cho bộ điều khiển video - Thay thế PCB bộ điều khiển video


 Lỗi  E805-0000 canon 3370

 • Sự miêu tả:
 • Quạt bị lỗi
 • Nguyên nhân:
 • Sửa lỗi quạt Nguyên nhân Quạt không có nguồn cấp, không tín hiệu hồi tiếp

Thay thế quạt khác

Đổ mực máy in - Sửa máy in - Máy khoan pin - Dịch vụ sửa chữa máy in - Máy in cũ


TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN

 “MUA BÁN - BẢO HÀNH - SỬA CHỮA MÁY KHOAN BẮT VÍT CHẠY PIN TẠI HẢI DƯƠNG”

Địa chỉ: Số 240 Nguyễn Văn Linh - Tp. Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3891 366 -  Mobile: 0983 593 218 (zalo/facebook)

Website: http://suamayinhaiduong.net/ 

Tags: may in hai duong, sua may in hai duong, do muc in hai duong, may in cu hai duong, sua may chieu hai duong, may chieu hai duong, sua may in uy tin hai duong,sua may in chuyen nghiep hai duong, sua may photo hai duong, sua may in hai duong, do muc in chat luong cao hai duong, do muc may in hai duong, do muc may in tai hai duong, do muc in hai duong


---->>>xem thêm tại đây<<<-----

Tìm Sản Phẩm
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Nhận tin mới
Bạn biết đến dịch vụ chúng tôi thông qua
Bạn bè
Tìm kiếm trên internet
Quen biết
Khác

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 8
Trong ngày: 46
Trong tuần: 209
Lượt truy cập: 675027

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN ĐC: Số 240 Nguyễn Văn Linh - Tp. Hải Dương. Mobile: 0983 593 218 (zalo/facebook)
1
Bạn cần hỗ trợ?