Lỗi máy in Canon LBP214dw | Error codeo canon 214

 

 

Lỗi máy in canon lbp214dw - Error code Canon i-SENSYS LBP214dw

 

 Phần 1

 

 • Code: 2803
 • Description:Power ON JAM 1 (*2)
 • Causes:TOP Sensor Residual
 • Remedy:PS2 Cassette 2
 • Code: 2807
 • Description:Power ON JAM 1 (*2)
 • Causes:TOP Sensor Residual
 • Remedy:PS2 Registration Area to Drum Area
 • Code: 2808
 • Description:Power ON JAM 1 (*2)
 • Causes:Fixing Delivery Sensor Residual
 • Remedy:PS13 Drum Area to Fixing Area
 
 • Code: 2809
 • Description:Power ON JAM 1 (*2)
 • Causes:Delivery Tray Full Sensor Residual
 • Remedy:PS4 Fixing Area to Delivery Area
 • Code: 280D
 • Description:Power ON JAM 1 (*2)
 • Causes:Duplex Feed Sensor Residual
 • Remedy:PS21 Duplex Feed Area
 • Code: 2901
 • Description:Power ON JAM 2 (*2)
 • Causes:TOP Sensor Residual
 • Remedy:PS2 Multi-purpose Tray

 

 • Code: 0801
 • Description:Pickup Delay JAM 1
 • Causes:TOP Sensor Delay
 • Remedy:PS2 Multi-purpose Tray
 • Code: 0802
 • Description:Pickup Delay JAM 1
 • Causes:TOP Sensor Delay
 • Remedy:PS2 Cassette 1
 • Code: 0803
 • Description:Pickup Delay JAM 1
 • Causes:TOP Sensor Delay
 • Remedy:PS2 Cassette 2
 loi-may-in-canon-214
 • Code: 0807
 • Description:Pickup Delay JAM 1
 • Causes:TOP Sensor Delay
 • Remedy:PS2 Registration Area to Drum Area
 • Code: 0808
 • Description:Pickup Delay JAM 1
 • Causes:Fixing Delivery Sensor Delay
 • Remedy:PS13 Drum Area to Fixing Area
 • Code: 0809
 • Description:Pickup Delay JAM 1
 • Causes:Delivery Tray Full Sensor Delay
 • Remedy:PS4 Fixing Area to Delivery Area
  • Code: 0801
  • Description:Pickup Delay JAM 1
  • Causes:TOP Sensor Delay
  • Remedy:PS2 Multi-purpose Tray
  • Code: 0802
  • Description:Pickup Delay JAM 1
  • Causes:TOP Sensor Delay
  • Remedy:PS2 Cassette 1
  • Code: 0803
  • Description:Pickup Delay JAM 1
  • Causes:TOP Sensor Delay
  • Remedy:PS2 Cassette 2
   
  • Code: 0807
  • Description:Pickup Delay JAM 1
  • Causes:TOP Sensor Delay
  • Remedy:PS2 Registration Area to Drum Area
  • Code: 0808
  • Description:Pickup Delay JAM 1
  • Causes:Fixing Delivery Sensor Delay
  • Remedy:PS13 Drum Area to Fixing Area
  • Code: 0809
  • Description:Pickup Delay JAM 1
  • Causes:Delivery Tray Full Sensor Delay
  • Remedy:PS4 Fixing Area to Delivery Area

 

 • Code: 080E
 • Description:Pickup Delay JAM 1
 • Causes:Duplex Feed Sensor Delay
 • Remedy:PS21 Duplex Pickup Area
 • Code: 0907
 • Description:Pickup Delay JAM 2
 • Causes:TOP Sensor Delay
 • Remedy:PS2 Registration Area to Drum Area
 • Code: 0908
 • Description:Pickup Delay JAM 2
 • Causes:Fixing Delivery Sensor Delay
 • Remedy:PS13 Drum Area to Fixing Area
loi-may-in-canon-214-dw 
lỗi máy in canon 214dw
 • Code: 0909
 • Description:Pickup Delay JAM 2
 • Causes:Delivery Tray Full Sensor Delay
 • Remedy:PS4 Fixing Area to Delivery Area
 • Code: 0A07
 • Description:Pickup Delay JAM 2
 • Causes:TOP Sensor Delay
 • Remedy:PS2 Registration Area to Drum Area
 • Code: 0A08
 • Description:Pickup Delay JAM 3
 • Causes:Fixing Delivery Sensor Delay
 • Remedy:PS13 Drum Area to Fixing Area

 

Code: 0A09
Description:
Pickup Delay JAM 3
Causes:
Delivery Tray Full Sensor Delay
Remedy:
PS4 Fixing Area to Delivery Area
Code: 1007
Description:
Pickup Stationary JAM 1
Causes:
TOP Sensor Stationary
Remedy:
PS2 Registration Area to Drum Area
Code: 1008
Description:
Pickup Stationary JAM 1
Causes:
Fixing Delivery Sensor Stationary
Remedy:
PS13 Drum Area to Fixing Area
Code: 1009
Description:
Pickup Stationary JAM 1
Causes:
Delivery Tray Full Sensor Stationary
Remedy:
PS4 Fixing Area to Delivery Area
Code: 1807
Description:
Fixing Delivery Delay JAM 1
Causes:
TOP Sensor Delay
Remedy:
PS2 Registration Area to Drum Area
Code: 1808
Description:
Fixing Delivery Delay JAM 1
Causes:
Fixing Delivery Sensor Delay
Remedy:
PS13 Drum Area to Fixing Area

 • Code: 1809
 • Description:Fixing Delivery Delay JAM 1
 • Causes:Delivery Tray Full Sensor Delay
 • Remedy:PS4 Fixing Area to Delivery Area
 • Code: 2007
 • Description:Fixing Delivery Stationary JAM 1
 • Causes:TOP Sensor Stationary
 • Remedy:PS2 Registration Area to Drum Area
 • Code: 2008
 • Description:Fixing Delivery Stationary JAM 1
 • Causes:Fixing Delivery Sensor Stationary
 • Remedy:PS13 Drum Area to Fixing Area
 
 • Code: 2009
 • Description:Fixing Delivery Stationary JAM 1
 • Causes:Delivery Tray Full Sensor Stationary
 • Remedy:PS4 Fixing Area to Delivery Area
 • Code: 2801
 • Description:Power ON JAM 1 (*2)
 • Causes:TOP Sensor Residual
 • Remedy:PS2 Multi-purpose Tray
 • Code: 2802
 • Description:Power ON JAM 1 (*2)
 • Causes:TOP Sensor Residual
 • Remedy:PS2 Cassette 1
 • Code: 2902
 • Description:Power ON JAM 2 (*2)
 • Causes:TOP Sensor Residual
 • Remedy:PS2 Cassette 1
 • Code: 2903
 • Description:Power ON JAM 2 (*2)
 • Causes:TOP Sensor Residual
 • Remedy:PS2 Cassette 2
 • Code: 2907
 • Description:Power ON JAM 2 (*2)
 • Causes:TOP Sensor Residual
 • Remedy:PS2 Registration Area to Drum Area
loi-may-in-canon-214dw 
lỗi máy in canon 214dw
 • Code: 2908
 • Description:Power ON JAM 2 (*2)
 • Causes:Fixing Delivery Sensor Residual
 • Remedy:PS13 Drum Area to Fixing Area
 • Code: 2909
 • Description:Power ON JAM 2 (*2)
 • Causes:Delivery Tray Full Sensor Residual
 • Remedy:PS4 Fixing Area to Delivery Area
 • Code: 290D
 • Description:Power ON JAM 2 (*2)
 • Causes:Duplex Feed Sensor Residual
 • Remedy:PS21 Duplex Feed Area
 • Code: 3001
 • Description:Door Open JAM 1 (*1)
 • Causes:TOP Sensor Residual
 • Remedy:PS2 Multi-purpose Tray
 • Code: 3002
 • Description:Door Open JAM 1 (*1)
 • Causes:TOP Sensor Residual
 • Remedy:PS2 Cassette 1
 • Code: 3003
 • Description:Door Open JAM 1 (*1)
 • Causes:TOP Sensor Residual
 • Remedy:PS2 Cassette 2
 
 • Code: 3007
 • Description:Door Open JAM 1 (*1)
 • Causes:TOP Sensor Residual
 • Remedy:PS2 Registration Area to Drum Area
 • Code: 3008
 • Description:Dooe Open JAM 1 (*1)
 • Causes:Fixing Delivery Sensor Residual
 • Remedy:PS13 Drum Area to Fixing Area
 • Code: 3009
 • Description:Dooe Open JAM 1 (*1)
 • Causes:Delivery Tray Full Sensor Residual
 • Remedy:PS4 Fixing Area to Delivery Area
 • Code: 300D
 • Description:Dooe Open JAM 1 (*1)
 • Causes:Duplex Feed Sensor Residual
 • Remedy:PS21 Duplex Feed Area
 • Code: 3807
 • Description:Wrap JAM 1
 • Causes:TOP Sensor Stationary
 • Remedy:PS2 Registration Area to Drum Area
 • Code: 3808
 • Description:Wrap JAM 1
 • Causes:Fixing Delivery Sensor Stationary
 • Remedy:PS13 Drum Area to Fixing Area
 
 • Code: 3809
 • Description:Wrap JAM 1
 • Causes:Delivery Tray Full Sensor Stationary
 • Remedy:PS4 Fixing Area to Delivery Area
 • Code: 4807
 • Description:Duplex Re-pickup JAM 1
 • Causes:TOP Sensor Stationary
 • Remedy:PS2 Registration Area to Drum Area
 • Code: 4808
 • Description:Duplex Re-pickup JAM 1
 • Causes:Fixing Delivery Sensor Stationary
 • Remedy:PS13 Drum Area to Fixing Area
 • Code: 4809
 • Description:Duplex Re-pickup JAM 1
 • Causes:Delivery Tray Full Sensor Stationary
 • Remedy:PS4 Fixing Area to Delivery Area
 • Code: 480C
 • Description:Duplex Re-pickup JAM 1
 • Causes:Duplex Feed Sensor Stationary
 • Remedy:PS21 Duplex Reversing Area
 • Code: 480D
 • Description:Duplex Re-pickup JAM 1
 • Causes:Duplex Feed Sensor Stationary
 • Remedy:PS21 Duplex Feed Area
 
 • Code: E000-0000
 • Description:Error in temperature rising of the Fixing Assembly
 • Causes:The temperature of the Fixing Assembly did not reach a certain temperature within the specified period of time.
 • Remedy:1. Check the harness/connector connection between the Fixing Assembly and the DC Controller PCB. 2. Replace the Fixing Assembly. 3. Replace the DC Controller PCB.
 • Code: E001-0000
 • Description:Abnormal high temperature of the Fixing Assembly
 • Causes:It was detected that the temperature of the Fixing Assembly was abnormally high.
 • Remedy:1. Check the harness/connector connection between the Fixing Assembly and the DC Controller PCB. 2. Replace the Fixing Assembly. 3. Replace the DC Controller PCB.
 • Code: E003-0000
 • Description:Abnormal low temperature of the Fixing Assembly
 • Causes:It was detected that the temperature of the Fixing Assembly was abnormally low.
 • Remedy:1. Check the harness/connector connection between the Fixing Assembly and the DC Controller PCB. 2. Replace the Fixing Assembly. 3. Replace the DC Controller PCB.

 

 

 

 

 

Mã: 2803
Mô tả: Power ON JAM 1 (* 2)
Nguyên nhân: Dư lượng cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: PS2 Cassette 2
Mã: 2807
Mô tả: Power ON JAM 1 (* 2)
Nguyên nhân: Dư lượng cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống
Mã: 2808
Mô tả: Power ON JAM 1 (* 2)
Nguyên nhân: Khắc phục dư lượng cảm biến phân phối
Biện pháp khắc phục: Khu vực trống PS13 đến Khu vực sửa chữa

Mã: 2809
Mô tả: Power ON JAM 1 (* 2)
Nguyên nhân: Khay giao hàng còn dư đầy đủ cảm biến
Biện pháp khắc phục: Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực giao hàng
Mã: 280D
Mô tả: Power ON JAM 1 (* 2)
Nguyên nhân: Dư cảm biến nạp hai mặt
Biện pháp khắc phục: Khu vực nạp hai mặt PS21
Mã: 2901
Mô tả: Power ON JAM 2 (* 2)
Nguyên nhân: Dư lượng cảm biến TOP
Cách khắc phục: Khay đa năng PS2

 

Mã: 0801
Mô tả: Nhận hàng trễ JAM 1
Nguyên nhân: Độ trễ của cảm biến TOP
Cách khắc phục: Khay đa năng PS2
Mã: 0802
Mô tả: Nhận hàng trễ JAM 1
Nguyên nhân: Độ trễ của cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: PS2 Cassette 1
Mã: 0803
Mô tả: Nhận hàng trễ JAM 1
Nguyên nhân: Độ trễ của cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: PS2 Cassette 2

Mã: 0807
Mô tả: Nhận hàng trễ JAM 1
Nguyên nhân: Độ trễ của cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống
Mã: 0808
Mô tả: Nhận hàng trễ JAM 1
Nguyên nhân: Khắc phục độ trễ của cảm biến giao hàng
Biện pháp khắc phục: Khu vực trống PS13 đến Khu vực sửa chữa
Mã: 0809
Mô tả: Nhận hàng trễ JAM 1
Nguyên nhân: Trễ đầy đủ cảm biến khay giao hàng
Biện pháp khắc phục: Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực giao hàng
Mã: 0801
Mô tả: Nhận hàng trễ JAM 1
Nguyên nhân: Độ trễ của cảm biến TOP
Cách khắc phục: Khay đa năng PS2
Mã: 0802
Mô tả: Nhận hàng trễ JAM 1
Nguyên nhân: Độ trễ của cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: PS2 Cassette 1
Mã: 0803
Mô tả: Nhận hàng trễ JAM 1
Nguyên nhân: Độ trễ của cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: PS2 Cassette 2

Mã: 0807
Mô tả: Nhận hàng trễ JAM 1
Nguyên nhân: Độ trễ của cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống
Mã: 0808
Mô tả: Nhận hàng trễ JAM 1
Nguyên nhân: Khắc phục độ trễ của cảm biến giao hàng
Biện pháp khắc phục: Khu vực trống PS13 đến Khu vực sửa chữa
Mã: 0809
Mô tả: Nhận hàng trễ JAM 1
Nguyên nhân: Trễ đầy đủ cảm biến khay giao hàng
Biện pháp khắc phục: Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực giao hàng

 

Mã: 080E
Mô tả: Nhận hàng trễ JAM 1
Nguyên nhân: Độ trễ của cảm biến nạp hai mặt
Biện pháp khắc phục: Khu vực nhận song công PS21
Mã: 0907
Mô tả: Nhận hàng trễ JAM 2
Nguyên nhân: Độ trễ của cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống
Mã: 0908
Mô tả: Nhận hàng trễ JAM 2
Nguyên nhân: Khắc phục độ trễ của cảm biến giao hàng
Biện pháp khắc phục: Khu vực trống PS13 đến Khu vực sửa chữa

máy lỗi trong canon 214dw
Mã: 0909
Mô tả: Nhận hàng trễ JAM 2
Nguyên nhân: Trễ đầy đủ cảm biến khay giao hàng
Biện pháp khắc phục: Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực giao hàng
Mã: 0A07
Mô tả: Nhận hàng trễ JAM 2
Nguyên nhân: Độ trễ của cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống
Mã: 0A08
Mô tả: Nhận hàng trễ JAM 3
Nguyên nhân: Khắc phục độ trễ của cảm biến giao hàng
Biện pháp khắc phục: Khu vực trống PS13 đến Khu vực sửa chữa

 

Mã: 0A09
Sự mô tả:
Nhận hàng trễ JAM 3
Nguyên nhân:
Độ trễ của cảm biến đầy đủ khay giao hàng
Biện pháp khắc phục:
Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực giao hàng
Mã: 1007
Sự mô tả:
Pickup Stationary JAM 1
Nguyên nhân:
Bộ cảm biến hàng đầu Văn phòng phẩm
Biện pháp khắc phục:
Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống
Mã: 1008
Sự mô tả:
Pickup Stationary JAM 1
Nguyên nhân:
Sửa lỗi cảm biến phân phối văn phòng phẩm
Biện pháp khắc phục:
Khu vực trống PS13 đến khu vực sửa chữa
Mã: 1009
Sự mô tả:
Pickup Stationary JAM 1
Nguyên nhân:
Khay giao hàng đầy đủ cảm biến văn phòng phẩm
Biện pháp khắc phục:
Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực giao hàng
Mã: 1807
Sự mô tả:
Khắc phục độ trễ giao hàng JAM 1
Nguyên nhân:
Độ trễ của cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục:
Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống
Mã: 1808
Sự mô tả:
Khắc phục độ trễ giao hàng JAM 1
Nguyên nhân:
Khắc phục sự chậm trễ của cảm biến giao hàng
Biện pháp khắc phục:
Khu vực trống PS13 đến khu vực sửa chữa

Mã: 1809
Mô tả: Khắc phục sự cố trễ giao hàng JAM 1
Nguyên nhân: Trễ đầy đủ cảm biến khay giao hàng
Biện pháp khắc phục: Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực giao hàng
Mã: 2007
Mô tả: Sửa lỗi Giao hàng Văn phòng phẩm JAM 1
Nguyên nhân: Văn phòng phẩm cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống
Mã: 2008
Mô tả: Sửa lỗi Giao hàng Văn phòng phẩm JAM 1
Nguyên nhân: Sửa lỗi cảm biến phân phối văn phòng phẩm
Biện pháp khắc phục: Khu vực trống PS13 đến Khu vực sửa chữa

Mã: 2009
Mô tả: Sửa lỗi Giao hàng Văn phòng phẩm JAM 1
Nguyên nhân: Khay giao hàng đầy đủ cảm biến văn phòng phẩm
Biện pháp khắc phục: Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực giao hàng
Mã: 2801
Mô tả: Power ON JAM 1 (* 2)
Nguyên nhân: Dư lượng cảm biến TOP
Cách khắc phục: Khay đa năng PS2
Mã: 2802
Mô tả: Power ON JAM 1 (* 2)
Nguyên nhân: Dư lượng cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: PS2 Cassette 1
Mã: 2902
Mô tả: Power ON JAM 2 (* 2)
Nguyên nhân: Dư lượng cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: PS2 Cassette 1
Mã: 2903
Mô tả: Power ON JAM 2 (* 2)
Nguyên nhân: Dư lượng cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: PS2 Cassette 2
Mã: 2907
Mô tả: Power ON JAM 2 (* 2)
Nguyên nhân: Dư lượng cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống

Mã: 2908
Mô tả: Power ON JAM 2 (* 2)
Nguyên nhân: Khắc phục dư lượng cảm biến phân phối
Biện pháp khắc phục: Khu vực trống PS13 đến Khu vực sửa chữa
Mã: 2909
Mô tả: Power ON JAM 2 (* 2)
Nguyên nhân: Khay giao hàng còn dư đầy đủ cảm biến
Biện pháp khắc phục: Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực giao hàng

Mã: 290D
Mô tả: Power ON JAM 2 (* 2)
Nguyên nhân: Dư cảm biến nạp hai mặt
Biện pháp khắc phục: Khu vực nạp hai mặt PS21
Mã: 3001
Mô tả: Cửa mở JAM 1 (* 1)
Nguyên nhân: Dư lượng cảm biến TOP
Cách khắc phục: Khay đa năng PS2
Mã: 3002
Mô tả: Cửa mở JAM 1 (* 1)
Nguyên nhân: Dư lượng cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: PS2 Cassette 1
Mã: 3003
Mô tả: Cửa mở JAM 1 (* 1)
Nguyên nhân: Dư lượng cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: PS2 Cassette 2

Mã: 3007
Mô tả: Cửa mở JAM 1 (* 1)
Nguyên nhân: Dư lượng cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống
Mã: 3008
Mô tả: Dooe Open JAM 1 (* 1)
Nguyên nhân: Khắc phục dư lượng cảm biến phân phối
Biện pháp khắc phục: Khu vực trống PS13 đến Khu vực sửa chữa
Mã: 3009
Mô tả: Dooe Open JAM 1 (* 1)
Nguyên nhân: Khay giao hàng còn dư đầy đủ cảm biến
Biện pháp khắc phục: Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực giao hàng
Mã: 300D
Mô tả: Dooe Open JAM 1 (* 1)
Nguyên nhân: Dư cảm biến nạp hai mặt
Biện pháp khắc phục: Khu vực nạp hai mặt PS21
Mã: 3807
Mô tả: Wrap JAM 1
Nguyên nhân: Văn phòng phẩm cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống
Mã: 3808
Mô tả: Wrap JAM 1
Nguyên nhân: Sửa lỗi cảm biến phân phối văn phòng phẩm
Biện pháp khắc phục: Khu vực trống PS13 đến Khu vực sửa chữa

Mã: 3809
Mô tả: Wrap JAM 1
Nguyên nhân: Khay giao hàng đầy đủ cảm biến văn phòng phẩm
Biện pháp khắc phục: Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực giao hàng
Mã: 4807
Mô tả: JAM 1 lấy lại hai mặt
Nguyên nhân: Văn phòng phẩm cảm biến TOP
Biện pháp khắc phục: Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống
Mã: 4808
Mô tả: JAM 1 lấy lại hai mặt
Nguyên nhân: Sửa lỗi cảm biến phân phối văn phòng phẩm
Biện pháp khắc phục: Khu vực trống PS13 đến Khu vực sửa chữa
Mã: 4809
Mô tả: JAM 1 lấy lại hai mặt
Nguyên nhân: Khay giao hàng đầy đủ cảm biến văn phòng phẩm
Biện pháp khắc phục: Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực giao hàng
Mã: 480C
Mô tả: JAM 1 lấy lại hai mặt
Nguyên nhân: Văn phòng phẩm cảm biến nguồn cấp dữ liệu hai mặt
Biện pháp khắc phục: Khu vực đảo ngược hai mặt PS21
Mã: 480D
Mô tả: JAM 1 lấy lại hai mặt
Nguyên nhân: Văn phòng phẩm cảm biến nguồn cấp dữ liệu hai mặt
Biện pháp khắc phục: Khu vực nạp hai mặt PS21

Mã: E000-0000
Mô tả: Lỗi tăng nhiệt độ của Lắp ráp sửa chữa
Nguyên nhân: Nhiệt độ của Lắp ráp cố định không đạt đến nhiệt độ nhất định trong khoảng thời gian quy định.
Cách khắc phục: 1. Kiểm tra kết nối dây nịt / đầu nối giữa Lắp ráp cố định và Bộ điều khiển DC PCB. 2. Thay thế lắp ráp sửa chữa. 3. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB.
Mã: E001-0000
Mô tả: Nhiệt độ cao bất thường của Lắp ráp sửa chữa
Nguyên nhân: Người ta phát hiện ra rằng nhiệt độ của Lắp ráp sửa chữa cao bất thường.
Cách khắc phục: 1. Kiểm tra kết nối dây nịt / đầu nối giữa Lắp ráp cố định và Bộ điều khiển DC PCB. 2. Thay thế lắp ráp sửa chữa. 3. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB.
Mã: E003-0000
Mô tả: Nhiệt độ thấp bất thường của Lắp ráp sửa chữa
Nguyên nhân: Người ta phát hiện thấy nhiệt độ của Lắp ráp cố định thấp bất thường.
Cách khắc phục: 1. Kiểm tra kết nối dây nịt / đầu nối giữa Lắp ráp cố định và Bộ điều khiển DC PCB. 2. Thay thế lắp ráp sửa chữa. 3. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB.

 

Đổ mực máy in - Sửa máy in - Máy khoan pin -  Máy in cũ - Vật tư máy in - Reset máy in HP

*******************************************************************************

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật - reset máy in: tại đây

*******************************************************************************


TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN

 

Địa chỉ: Số 240 Nguyễn Văn Linh - Tp. Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3891 366 -  Mobile: 0983 593 218 (zalo/facebook)

Website: http://suamayinhaiduong.net/ 

Tags: may in hai duongsua may in hai duongdo muc in hai duongmay in cu hai duongsua may chieu hai duong, may chieu hai duongsua may in uy tin hai duong,sua may in chuyen nghiep hai duong, sua may photo hai duong, sua may in hai duong, do muc in chat luong cao hai duong, do muc may in hai duong, do muc may in tai hai duong, do muc in hai duong

 

Tìm Sản Phẩm
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Nhận tin mới
Bạn biết đến dịch vụ chúng tôi thông qua
Bạn bè
Tìm kiếm trên internet
Quen biết
Khác

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 8
Trong ngày: 122
Trong tuần: 484
Lượt truy cập: 1262488
  hp1010máy in hải dương máy in sửa máy in đổ mực inmáy in cũ máy in Hải Dương máy in đảo mặt máy in cũ máy in canon3300 máy in canon6300 máy in hp401d Hải Dươnghp2055d máy inhp2055d máy in hải dương bán máy in hộp mực 2055d đổ mực 2055d đổ mực in hải dươngmáy in canon canon 6300dn máy in 6300dn máy in cũ hải dương máy in canon hộp mực 6300dnmáy in cũ canon canon3018 máy in hải dương máy in cũ máy in canon3108trục từ trục từ canon trục từ hp trục từ máy inbochiamayinbộ chia 4 cổng bộ chia máy in 4 cổng bộ chia máy inmáy in hpm135w hpm135w Hải Dương máy in đa năng sửa chữaneverstop hp mucinhp1000w mucdoneverstopđiều khển máy chiếu điều khiển đa năng máy chiếu khien da nang dieu khien may chieu hai duongmực đổ hp1000w mực đổ hp neverstop mực đổ hải dương đổ mực hpcanon6670 mayincanon máy in canon hải dương đổ mực canonreset samsung reset máy in reset máy in samsung. samsungcanon đa năng canon D520 Hp1212nfxerox p225 máy in cũ p225 xerox p225Canon 6200d máy in canon máy in cũ canon 6200d tại Hải Dươngmực đổ hp107 mực hp hải dươngmáy in hp403dw máy in hải dương hp403dw hp m403dwHộp mực máy 3300 hộp mực hải dương canon 3300 hải dươngHộp mực canon 6200 canon 6200 hộp mực incanon 6200máy in canon máy in canon 3310chíp mực hpm348 chíp mực hpm436 chip hpm436 hpm438chip drum hp436 chíp trống hp436 chip drum hp438máy in cũ hải dương máy a3 hải dương hp706kitreset kithafrimwa ha version hpmáy in mayin in bill máy in wificanon 2900sửa máy inmáy in tại Hải Dươngsửa máy in 2900đổ mực in 2900Hải Dươngđổ mực in Hải Dươnglỗi máy in hpm436hp m436error C3-14141máy in hphải dươnglỗi c3-14141 hp436

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN ĐC: Số 240 Nguyễn Văn Linh - Tp. Hải Dương. Mobile: 0983 593 218 (zalo/facebook)
1
Bạn cần hỗ trợ?